پرواز پنجم ژوئن: تفاوت میان نسخه‌ها

مورد بی ربط
(←‏منابع: ابرابزار)
(مورد بی ربط)
{{جعبه فیلم
| عنوان= پرواز پنجم ژوئن
| تصویر =
| عرض تصویر =
| زیرنویس =
| کارگردان= [[علیرضا سمیع آذر]]
| نویسنده= [[علیرضا سمیع آذر]]
| تهیه‌کننده=
| بازیگران= [[مجید جعفری]]{{سخ}}[[ناصر آقایی]]{{سخ}}[[آتیلا پسیانی]]{{سخ}}[[محسن زهتاب]]{{سخ}}[[تانیا جوهری]]
| موسیقی=
| فیلمبرداری= [[جمشید الوندی]]
| تدوین= [[ایرج گل افشان]]
| انتشار = ۱۳۶۸
| گونه=
| مدت= ۹۲دقیقه
| زبان= [[فارسی]]
}}
 
'''پرواز پنجم ژوئن''' فیلمی به کارگردانی و نویسندگی [[علیرضا سمیع آذر]] ساختهٔ سال ۱۳۶۸ است.
 
== خلاصه داستان ==
چهار هواپيماربا،هواپیماربا، سه مرد و يکیک زن، روز پنجم ژوئن، يکیک هواپيمایهواپیمای ايرانیایرانی را می ربايندمی‌ربایند. فرماندهفرماندهٔ ی آن هاآن‌ها شخصی است به نام فريبرزفریبرز اتابكیاتابکی كهکه در ميانه یمیانهٔ ماجرا وارد معركهمعرکه می شودمی‌شود. دو تن از مسافران، كهکه بعداً معلوم میمی‌شود شود يكییکی از آن هاآن‌ها افسر است، هواپيمارباهاهواپیمارباها را خلع سلاح می كنندمی‌کنند و در برابر حيرتحیرت مسافران هواپيماهواپیما را به همان مقصدی كهکه هواپيماربايانهواپیماربایان میمی‌بردند بردندهدایت هدايت می كنندمی‌کنند. طراحان اوليه یاولیهٔ ربودن هواپيما،هواپیما، در مقصد، با برگزاری مصاحبه ایمصاحبه‌ای مطبوعاتی وانمود میمی‌کنند كنندکه كه همه یهمهٔ مسافران قصد پناهندگی دارند و از افسر می خواهندمی‌خواهند كهکه نظراتش را در اختياراختیار خبرنگاران بگذارد. اما او اعلام میمی‌کند كندکه كه هواپيماهواپیما را با ايناین هدف به آن جا آورده است تا معلوم شود مسافران علاقه ایعلاقه‌ای به پناهندگی سياسیسیاسی و اجتماعی ندارند. در نتيجه ینتیجهٔ اقدام افسر مزبور، پس از بازگشت به ايران،ایران، يكییکی از هواپيماربايانهواپیماربایان خود را تسليمتسلیم می كندمی‌کند و اطلاعاتش را در اختيار پليساختیار میپلیس گذاردمی‌گذارد. يکیک افسر پليسپلیس برايبرای به دست آوردن اطلاعات بيشبیش تر با فريبرزفریبرز اتابكی،اتابکی، فرماندهفرماندهٔ یربایندگان ربايندگان هواپيما،هواپیما، تماس می گيردمی‌گیرد. اما هر دو به دست طراحان اصلی توطئه كشتهکشته می شوندمی‌شوند.
==بازیگران==
 
*[[مجید جعفری]]
== بازیگران ==
* [[ناصر آقایی]]
* [[آتیلامجید پسیانیجعفری]]
* [[محسنناصر زهتابآقایی]]
* [[تانیاآتیلا جوهریپسیانی]]
* [[حسینمحسن نصرآبادیزهتاب]]
* [[ارژنگتانیا فرخ پیکرجوهری]]
* [[حسین نصرآبادی]]
* [[فرشید زارعی فرد]]
* [[ارژنگ فرخ پیکر]]
* [[منوچهر حامدی]]
* [[فرشید زارعی فرد]]
* [[هوشنگ حسامی]]
* [[رضامنوچهر مختاریحامدی]]
* [[بهروزهوشنگ بقاییحسامی]]
* [[ابراهیمرضا آبادیمختاری]]
* [[حسینبهروز امیرفضلیبقایی]]
* [[ابراهیم‌آبادی]]
* [[حسن شجاع]]
* [[حسین امیرفضلی]]
* [[فریدون ابوضیاء]]
* [[منیژهحسن آقاییشجاع]]
* [[فریدون ابوضیاء]]
* [[اسماعیل پیمان]]
* [[ناصرمنیژه آقایی]]
* [[فرشید ابراهیمیان]]
* [[ایرجاسماعیل سربازپیمان]]
* [[فرشید ابراهیمیان]]
* [[رضا منوچهری]]
* [[ژیرایرایرج خواجویسرباز]]
* [[رضا منوچهری]]
* [[اصغر فریدی ماسوله]]
* [[ژیرایر خواجوی]]
* [[علاءالدین رحیمی]]
* [[اصغر فریدی ماسوله]]
* [[عباس قاجار]]
* [[علاءالدین رحیمی]]
* [[هایده حائری]]
* [[محمدرضاعباس گودرزیقاجار]]
* [[بهجتهایده درخشانیحائری]]
* [[کیانامحمدرضا دارابیگودرزی]]
* [[طنازبهجت فلاحیدرخشانی]]
* [[نازنینکیانا بهشتیندارابی]]
* [[بهدختطناز ضوابطیفلاحی]]
* [[شیریننازنین صیادیبهشتین]]
* [[آرزوبهدخت مشعوفیضوابطی]]
* [[شیرین صیادی]]
* [[اسفندیار ابراهیمی]]
* [[آرزو مشعوفی]]
* [[شهریار ذوالفقاری]]
* [[اسفندیار ابراهیمی]]
* [[فرزان قلی نژاد]]
* [[شهریار ذوالفقاری]]
* [[ناصر نگهبان]]
* [[فرزان قلی نژادقلی‌نژاد]]
* [[پرویز شفیع زاده]]
* [[حمیدناصر شفیع زادهنگهبان]]
* [[پرویز شفیع زادهشفیع‌زاده]]
* [[گیلدا شفیع زاده]]
* [[حمید شفیع‌زاده]]
* [[اکبر عبدیان]]
* [[گیلدا شفیع زادهشفیع‌زاده]]
* [[رکیا آقابیگی]]
* [[کاظماکبر شیرین سخنعبدیان]]
* [[رکیا آقابیگی]]
* [[کیوان رستم نژاد]]
* [[اعظمکاظم اسماعیلشیرین زادهسخن]]
* [[کیوان رستم نژادرستم‌نژاد]]
* [[اسماعیل علیپور]]
* [[اعظم اسماعیل‌زاده]]
* [[خدیجه پورعباسی]]
* [[اسماعیل پیمانعلیپور]]
* [[علی امیر وربخشایش]]
* [[خدیجه پورعباسی]]
* [[ابوالفتح بابازاده]]
* [[علی امیر وربخشایش]]
* [[بابک دبیراعتماد]]
* [[ابوالفتح بابازاده]]
* [[گیلدا دبیراعتماد]]
* [[بابک دبیراعتماد]]
* [[ساحره حواریه]]
* [[گیلدا دبیراعتماد]]
* [[فیروز فیض پور]]
* [[علیساحره عروجیحواریه]]
* [[محمدفیروز عروجیفیض پور]]
* [[خسروعلی خواجویعروجی]]
* [[دانیلمحمد محمودیعروجی]]
* [[مجیدخسرو قنادیخواجوی]]
* [[دانیل محمودی]]
* [[واهیگ گریگوریان]]
* [[گورگنمجید تارثوریقنادی]]
* [[واهیگ گریگوریان]]
* [[وانیک ورازیک]]
* [[واهیگگورگن آبداریانتارثوری]]
* [[کاسیاوانیک آقامحمدیورازیک]]
* [[پیرواهیگ بنگتونآبداریان]]
* [[کاسیا آقامحمدی]]
* [[پیرهیکام اکلونت]]
* [[دیهیمپیر فریدبنگتون]]
* [[پیرهیکام اکلونت]]
* [[بیر سینگ]]
* [[کارنلدیهیم سینگفرید]]
* [[یورگنبیر بلانتسینگ]]
* [[اسکاچکارنل ریمیچرسینگ]]
* [[جانیورگن دامربلانت]]
* [[اسکاچ ریمیچر]]
* [[هولت]]
* [[جان دامر]]
* [[هولت]]
* [[فخرالدین صدیق شریف]]
 
* {{یادکرد وب |عنوان=لیست کامل عوامل فیلم پرواز پنجم ژوئن |نشانی= http://www.sourehcinema.com/Title/FullCast_Crew.aspx?Id=138109201454 |بازبینی= ۳۰ اوت ۲۰۱۳ |ناشر= [[سوره سینما]] |کد زبان= fa}}
{{فیلم-خرد}}
{{علیرضا سمیع آذر}}
[[رده:فیلم‌های ۱۳۶۸]]
[[رده:فیلم‌های ایرانی]]