تفاوت میان نسخه‌های «نسبت نیروی گازگرفتن جانواران»

بدون خلاصه ویرایش
 
== نسبت نیروی گاز گرفتن در حیوانات گوشتخوار ==
{| class="wikitable sortable"
!Animal !!BFQ
!نام حیوان گوشتخوار
!BFQ
|-
| [[گرگ خاکی|Aardwolf]] || 77
| 77
|-
| [[رودک (جانور)|European badger]] || 109
| 109
|-
| [[خرس سیاه آسیایی|Asiatic black bear]] || 44
| 44
|-
| [[خرس سیاه آمریکایی|American black bear]] || 64
| 64
|-
| [[خرس قهوه‌ای|Brown bear]] || 78
| 78
|-
| [[گربه|Domestic cat]] || 58
| 58
|-
| [[یوزپلنگ|Cheetah]] || 119
| 119
|-
| [[شیر کوهی|Cougar]] || 108
| 108
|-
| [[کایوت|Coyote]] || 88
| 88
|-
| [[سگ وحشی آسیایی|Dhole]] || 132
| 132
|-
| [[دینگو|Dingo]] || 125
| 125
|-
| [[سگ وحشی آفریقایی|African wild dog]] || 142
| 142
|-
| [[سگ|Domestic dog]] || 117
| 117
|-
| [[Singing dog]] || 100
| 100
|-
| [[روباه قطبی|Arctic fox]] || 97
| 97
|-
| [[مشکین‌گربه دماغه|Cape genet]] || 48
| 48
|-
| [[روباه خاکستری|Grey fox]] || 80
| 80
|-
| [[روباه سرخ|Red fox]] || 92
| 92
|-
| [[گرگ|Grey wolf]] || 136
| 136
|-
| [[کفتار قهوه‌ای|Brown hyena]] || 113
| 113
|-
| [[کفتار خال‌دار|Spotted hyena]] || 117
| 117
|-
| [[جگوار|Jaguar]] || 137
| 137
|-
| [[جگواروندی|Jaguarundi]] || 75
| 75
|-
| [[پلنگ|Leopard]] || 94
| 94
|-
| [[پلنگ ابری|Clouded leopard]] || 137
| 137
|-
| [[شیر (گربه‌سان)|Lion]] || 112
| 112
|-
| [[باریک‌خرس شمالی|Northern olingo]] || 162
| 162
|-
| [[گربه شنی|Sand cat]] ||136
|136
|-
| [[خرس آفتاب|Sun bear]] ||160
|160
|-
| [[راسوی کوچک|Least weasel]] ||164
|164
|-
| [[کوئول دم‌خالدار|Spotted-tailed quoll]] || 179
| 179
|-
| [[شیطان تاسمانی|Tasmanian devil]] || 181
| 181
|-
| [[ببر|Tiger]] || 127
| 127
|}
منابع جدول  (مگر اینکه در غیر این صورت اعلام شده):
 
== منابع ==
{{Reflistپانویس}}
[[رده:مقاله‌های خرد جانوران]]
[[رده:اندازه‌گیری]]