تفاوت میان نسخه‌های «بله‌برون (فیلم)»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۳ سال پیش
جز
←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: پزشك⟸پزشک، مدتي⟸مدتی، ، كاري⟸كاری، ، طرفي⟸طرفی، ، عروسي⟸عروسی، ، يك⟸يک، ، ي⟸ی، ، هنگامي⟸هنگام...
جز (←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: پزشك⟸پزشک، مدتي⟸مدتی، ، كاري⟸كاری، ، طرفي⟸طرفی، ، عروسي⟸عروسی، ، يك⟸يک، ، ي⟸ی، ، هنگامي⟸هنگام...)
'''بله‌برون (فیلم)''' فیلمی ایرانی به کارگردانی [[داوود موثقی]] و نویسندگی [[قربان محمدپور]] ساختهٔ سال ۱۳۸۲ است.
==خلاصه داستان==
عزت بخشنده، پيرمرد هفتاد ساله ايای است كه وضع ماليمالی بسيار خوبيخوبی دارد، صاحب پنج فرزند دختر شده كه دو دخترش را از دست داده و بقيه يی دخترانش ازدواج كرده اند. دامادهايدامادهای آقا عزت، گرچه آدم هايهای با شخصيت و خوبيخوبی به نظر ميمی رسند اما از نظر ماليمالی شرايط ناگواريناگواری دارند و عزت با حمايت همسرش شوكت تصميم دارد بخشيبخشی از داراييدارايی خود را به دخترها و دامادهايش بدهد تا بلكه در زنده بودنش خوشحاليخوشحالی آن ها را ببيند. در جلسه ايای كه برايبرای تنظيم وصيت نامه و تقسيم اموال برگزار ميمی شود، بين دامادها بر سر ارثيه درگيريدرگيری شديديشديدی پيش ميمی آيد. عزت كه وضع را چنين ميمی بيند وصيت نامه را پاره ميمی كند و همه را از خانه اش ميمی راند. پس از چند ماه عزت كه دچار يكيک بيماريبيماری سخت شده بار ديگر با تشويق همسرش گناهان دامادهايش را ميمی بخشد و مجدداً تصميم به تقسيم ارثيه بين آنان ميمی گيرد، اما هنگاميهنگامی كه عزت ميمی خواهد وصيت نامه را امضا كند، حال شوكت به هم ميمی خورد و زمانيزمانی كه به پزشكپزشک مراجعه ميمی كنند، با شگفتيشگفتی از موضوع حامله بودن شوكت آگاه ميمی شوند كه باعث ميمی شود تقسيم ارثيه بار ديگر به تعويق بيفتد، اين در حاليحالی است كه سارا و سامان، دو نوه يی عزت، نامزد هستند و هر بار ازدواج آن ها به دليل امضا نشدن وصيت نامه به تعويق ميمی افتد و همه يی اميد و آرزويآرزوی آن ها برايبرای ازدواج كردن به امضايامضای اين وصيت نامه بستگيبستگی دارد. از طرفي،طرفی، دامادهايدامادهای خانواده كه ميمی فهمند مادرزنشان حامله است از ترس اضافه شدن ورثه يی تازه سعيسعی ميمی كنند كاريكاری كنند كه بچه يی شوكت خانم سقط شود. اما همه يی نقشه هايشان در اين راه، ناكام ميمی ماند و در اين مسير بلاهايبلاهای مختلفيمختلفی سرشان ميمی آيد. پس از مدتيمدتی در آزمايش سونوگرافيسونوگرافی معلوم ميمی شود شوكت خانم سه قلو حامله است و هر سه فرزندش هم پسر هستند. بچه ها به دنيا ميمی آيند و عروسيعروسی سارا و سامان هم برگزار ميمی شود.
==بازیگران==
*[[جمشید مشایخی]]