تفاوت میان نسخه‌های «تنها و گل‌ها»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۳ سال پیش
جز
←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: وقتي⟸وقتی، قمابازها⟸قماربازها، ، دانشجويي⟸دانشجويی، ، بينايي⟸بينايی، ، بدهي⟸بدهی، ، بي⟸بی، ،...
جز (←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: وقتي⟸وقتی، قمابازها⟸قماربازها، ، دانشجويي⟸دانشجويی، ، بينايي⟸بينايی، ، بدهي⟸بدهی، ، بي⟸بی، ،...)
 
== خلاصه داستان ==
علی پولها یش را در قمار می‌بازد او وقتيوقتی درميدرمی يابد كه به او نارو زده اند يكييكی از قمابازهاقماربازها را از پا درميدرمی آورد و به زندان ميمی افتد. در غيبت او زن و فرزندش ميمی ميرند. عليعلی در ندامتگاه با كريم آشنا ميمی شود. رئيس زندان از عليعلی ميمی خواهد كه در صورت آزاديآزادی بكوشد تا فرد مفيديمفيد برايبرای جامعه باشد. علي،علی، پس از آزادي،آزادی، كارش را به عنوان نوازنده يی ويلن در كافه هايهای پايين شهر آغاز ميمی كند و به تدريج آوازه ايای ميمی جويد و بدهيبدهی هايهای زنيزنی فقير را ميمی پردازد و از او و فرزندش سيمين مراقبت ميمی كند. او بچه هايهای سر راهيراهی و بيبی سرپرست را به خانه ميمی آورد و بزرگ ميمی كند. سال ها بعد سيمين با جوان دانشجوييدانشجويی آشنا ميمی شود و عليعلی مراسم جشن ازدواج آن دو را برگزار ميمی كند. در روزهاييروزهايی كه سيمين و شوهرش به ماه عسل رفته اند عليعلی بيناييبينايی اش را از دست ميمی دهد و با آمدن آنها فوت ميمی كند. عليعلی قبل از مرگ عكس مشتركمشترک خود و همسرش را به سيمين ميمی دهد و فاش ميمی كند كه پدر واقعيواقعی اش نبوده است.
 
== بازیگران ==