کشتی در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶ – ۷۴ کیلوگرم آزاد مردان: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
 
=== نیمه پایین ===
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes|RD1=مرحله یک سی و دوم|RD2=مرحله یک شانزدهم|RD3=مرحله یک چهارم نهایی|RD4=نیمه نهایی|team-width=195|score-width=30|RD1-team09='''{{flagIOCathlete|[[زلیمخان حاجیف]]|FRA|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score09='''ب|RD1-team10={{flagIOCathlete|[[نارسینگ پانچام یاداو]]|IND|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score10=دوپینگ|RD1-team11='''{{flagIOCathlete|[[سوساکه تاکاتانی]]|JPN|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score11='''6|RD1-team12={{flagIOCathlete|[[تالگوت ایلیاسوف]]|AUS|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score12=0|RD1-team13='''{{flagIOCathlete|[[لیوان لوپز]]|CUB|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score13='''8|RD1-team14={{flagIOCathlete|[[تایموراز ناسدیکائو]]|ESP|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score14=6|RD1-team15='''{{flagIOCathlete|[[گلیم خام یوسربایف]]|KAZ|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score15='''13|RD1-team16={{flagIOCathlete|[[اوقنی ندآلکو]]|MDA|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score16=2|RD2-team01={{flagIOCathlete|[[اونوربات پروجاو]]|MGL|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score01=|RD2-team02={{flagIOCathlete|[[سونر دمیرتاش]]|TUR|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score02=|RD2-team03={{flagIOCathlete|[[حسن یزدانی]]|IRI|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score03=|RD2-team04={{flagIOCathlete|[[اسناگ کاستلی]]|HAI|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score04=|RD2-team05={{flagIOCathlete|[[زلیمخان حاجیف]]|FRA|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score05=|RD2-team06={{flagIOCathlete|[[سوساکه تاکاتانی]]|JPN|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score06=|RD2-team07={{flagIOCathlete|[[لیوان لوپز]]|CUB|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score07=|RD2-team08={{flagIOCathlete|[[گلیم خام یوسربایف]]|KAZ|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score08=|RD3-team01={{flagIOCathlete|||تابستانی ۲۰۱۶}}|RD3-score01=|RD3-team02={{flagIOCathlete|||تابستانی ۲۰۱۶}}|RD3-score02=|RD3-team03={{flagIOCathlete|||تابستانی ۲۰۱۶}}|RD3-score03=|RD3-team04={{flagIOCathlete|||تابستانی ۲۰۱۶}}|RD3-score04=|RD4-team01={{flagIOCathlete|||تابستانی ۲۰۱۶}}|RD4-score01=|RD4-team02={{flagIOCathlete|||تابستانی ۲۰۱۶}}|RD4-score02=}}
 
=== شانس مجدد ===