کشتی در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶ – ۷۴ کیلوگرم آزاد مردان: تفاوت میان نسخه‌ها

 
=== نیمه بالا ===
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes|RD1=مرحله یک سی و دوم|RD2=مرحله یک شانزدهم|RD3=مرحله یک چهارم نهایی|RD4=نیمه نهایی|team-width=195|score-width=30|RD2-team01='''{{flagIOCathlete|[[جردن باروز]]|USA|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score01='''8|RD2-team02={{flagIOCathlete|[[آگوستو میدانا]]|GBS|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score02=3|RD2-team03={{flagIOCathlete|[[آنوار گدویف]]|RUS|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score03=|RD2-team04={{flagIOCathlete|[[بکزود عبدالرخمانوف]]|UZB|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score04=|RD2-team05={{flagIOCathlete|[[یاکوب ماکارشویلی]]|GEO|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score05=|RD2-team06={{flagIOCathlete|[[گئورگی ایوانوف]]|BUL|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score06=|RD2-team07={{flagIOCathlete|[[مندز ]]|COL|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score07=|RD2-team08={{flagIOCathlete|[[جبرییل حسن‌اف]]|AZE|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score08=|RD3-team01={{flagIOCathlete|[[جردن باروز]]|USA|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD3-score01=|RD3-team02={{flagIOCathlete|||تابستانی ۲۰۱۶}}|RD3-score02=|RD3-team03={{flagIOCathlete|||تابستانی ۲۰۱۶}}|RD3-score03=|RD3-team04={{flagIOCathlete|||تابستانی ۲۰۱۶}}|RD3-score04=|RD4-team01={{flagIOCathlete|||تابستانی ۲۰۱۶}}|RD4-score01=|RD4-team02={{flagIOCathlete|||تابستانی ۲۰۱۶}}|RD4-score02=}}
 
=== نیمه پایین ===