کشتی در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶ – ۷۴ کیلوگرم آزاد مردان: تفاوت میان نسخه‌ها

 
=== نیمه پایین ===
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes|RD1=مرحله یک سی و دوم|RD2=مرحله یک شانزدهم|RD3=مرحله یک چهارم نهایی|RD4=نیمه نهایی|team-width=195|score-width=30|RD1-team09='''{{flagIOCathlete|[[زلیمخان حاجیف]]|FRA|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score09='''ب|RD1-team10={{flagIOCathlete|[[نارسینگ پانچام یاداو]]|IND|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score10=|RD1-team11='''{{flagIOCathlete|[[سوساکه تاکاتانی]]|JPN|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score11='''6|RD1-team12={{flagIOCathlete|[[تالگوت ایلیاسوف]]|AUS|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score12=0|RD1-team13='''{{flagIOCathlete|[[لیوان لوپز]]|CUB|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score13='''8|RD1-team14={{flagIOCathlete|[[تایموراز ناسدیکائو]]|ESP|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score14=6|RD1-team15='''{{flagIOCathlete|[[گلیم خام یوسربایف]]|KAZ|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score15='''13|RD1-team16={{flagIOCathlete|[[اوقنی ندآلکو]]|MDA|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score16=2|RD2-team01={{flagIOCathlete|[[اونوربات پروجاو]]|MGL|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score01=2|RD2-team02='''{{flagIOCathlete|[[سونر دمیرتاش]]|TUR|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score02='''4|RD2-team03='''{{flagIOCathlete|[[حسن یزدانی]]|IRI|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score03='''10|RD2-team04={{flagIOCathlete|[[اسناگ کاستلی]]|HAI|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score04=0|RD2-team05={{flagIOCathlete|[[زلیمخان حاجیف]]|FRA|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score05=4|RD2-team06='''{{flagIOCathlete|[[سوساکه تاکاتانی]]|JPN|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score06='''5|RD2-team07={{flagIOCathlete|[[لیوان لوپز]]|CUB|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score07=7|RD2-team08='''{{flagIOCathlete|[[گلیم خام یوسربایف]]|KAZ|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score08='''8|RD3-team01={{flagIOCathlete|[[سونر دمیرتاش]]|TUR|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD3-score01=0|RD3-team02='''{{flagIOCathlete|[[حسن یزدانی]]|IRI|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD3-score02='''7|RD3-team03={{flagIOCathlete|[[سوساکه تاکاتانی]]|JPN|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD3-score03=3|RD3-team04='''{{flagIOCathlete|[[گلیم خام یوسربایف]]|KAZ|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD3-score04='''4|RD4-team01={{flagIOCathlete|[[حسن یزدانی]]|IRI|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD4-score01=|RD4-team02={{flagIOCathlete|[[گلیم خام یوسربایف]]|KAZ|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD4-score02=}}
 
=== شانس مجدد ===