کشتی در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶ – ۷۴ کیلوگرم آزاد مردان: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
=== شانس مجدد ===
{{Repechage2|RD1=فرصت ۱|RD2=فرصت ۲|RD3=مدال برنز|team-width=195|score-width=30|RD2RD1-team01=|RD2-score01=|RD2-team02={{flagIOCathlete|[[جبرییلبکزود حسن‌افعبدالرخمانوف]]|AZEUZB|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2RD1-score02score01=|RD3RD1-team01team02={{flagIOCathlete|[[جردن باروز]]|USA|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD3RD1-score02=|RD2-team01=|RD2-score01=|RD3RD2-team02={{flagIOCathlete|[[جبرییل حسن‌اف]]|AZE|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD3RD2-score02=|RD1-team03={{flagIOCathlete|[[اسناگ کاستلی]]|HAI|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score03=|RD1-team04={{flagIOCathlete|[[سونر دمیرتاش]]|TUR|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score04=|RD2-team03=|RD2-score03=|RD2-team04={{flagIOCathlete|[[گلیم خام یوسربایف]]|KAZ|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score04=|RD3-team03={{flagIOCathlete|||تابستانی ۲۰۱۶}}|RD3-score03=|RD3-team04={{flagIOCathlete|||تابستانی ۲۰۱۶}}|RD3-score04=
 
}}
 
 
 
== منابع ==