تفاوت میان نسخه‌های «هایله گبرسلاسی»

رده‌انبوه: انتقال از رده:ورزشکاران (دو و میدانی) در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۴ به [[رده:ورزشکاران دو و میدانی در بازی‌...
(رده‌انبوه: انتقال از رده:ورزشکاران (دو و میدانی) در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۸ به [[رده:ورزشکاران دو و میدانی در بازی‌...)
(رده‌انبوه: انتقال از رده:ورزشکاران (دو و میدانی) در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۴ به [[رده:ورزشکاران دو و میدانی در بازی‌...)
[[رده:ورزشکاران (دو و میدانی) در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۹۶]]
[[رده:ورزشکاران (دو و میدانی) در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۰]]
[[رده:ورزشکاران (دو و میدانی) در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۴]]
[[رده:ورزشکاران دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۸]]
[[رده:ورزشکاران مرد اهل اتیوپی]]