تفاوت میان نسخه‌های «واسط مغز و رایانه»

جز
تصحیح اشتباه‌های نگارشی مطابق فرهنگستان زبان فارسی ( چنان چه=>چنانچه ) با استفاده از AWB
جز (اصلاح نگارشی: مجدداً > دوباره . در مورد > درباره .)
جز (تصحیح اشتباه‌های نگارشی مطابق فرهنگستان زبان فارسی ( چنان چه=>چنانچه ) با استفاده از AWB)
۳. فراهم آوردن مسیر ارتباطی جدید و غیرماهیچه‌ای برای مغز است که از طریق آن بتواند مستقیماً پیام‌ها و دستورالعمل‌های کنترلی را به محیط خارج ارسال نماید: یک رابط مغز و رایانه.{{سخ}}
خصوصیتی که این رابط‌های مغز و رایانه را از سایر وسایل ارتباطی مجزا می‌کند، عدم نیاز به حرکتی آشکار در بدن به منظور انتقال اطلاعات می‌باشد. بدین ترتیب در حالتی ایده‌آل شخص باید بتواند بی حرکت در جای خود نشسته و با تمرکز بر برخی افکار و تولید [[امواج مغزی]] مناسب منظور خود را بیان کند. با توجه به عدم امکان تحرک در برخی بیماران، اهمیت این موضوع بیشتر نمایان می‌شود.
مطالعات متعددی نشان دهنده تأثیر فعالیت‌ها و تصورات ذهنی گوناگون بر امواج مغزی بوده‌اند. به عنوان مثال، توان باند [[آلفا]] در هنگام عملیات لفظی در [[نیمکره]] چپ نسبت به نیمکره راست کمتر می‌شود. این در حالی است که درباره عمل تصور دوران سه بعدی این موضوع برعکس است. به این پدیده اصطلاحاً عدم تقارن باند آلفا می‌گویند. به عنوان مثالی دیگر، تصمیم به حرکت می‌تواند یک ریتم خاص به نام [[ریتم]] [[میو]] را در سیگنال مغزی کاهش داده یا بلوکه نماید. نتیجه پژوهشی که توسط [[دویل]] بر عملیات حرکتی و غیر حرکتی انجام گرفت نشان می‌دهد که عملیاتی که منجر به تحریک قسمت‌های حرکتی مغز شوند، باعث ایجاد عدم تقارن بیشتری بین دو نیمکره می‌گردند. در یک تعبیر کلی این پژوهش‌ها نشان دهنده وجود تفاوت‌های قابل اندازه‌گیری در سیگنال مغزی که مرتبط با تصورات یا عملیات ذهنی متفاوت هستند، می‌باشد. به عنوان مثال، چنان چهچنانچه ما بتوانیم با دقت بالا تفاوت بین یک عمل ذهنی که تحریک کننده نیمکره راست و عمل دیگری که تحریک کننده نیمکره چپ است را از یکدیگر و هر دو را از حالت استراحت تشخیص دهیم می‌توانیم یک الفبای سه حرفی داشته باشیم. بنابراین شخص می‌تواند با ترجمه تفاوت‌های سیگنال EEG خود در قالب حروف، ۲۷ کلمه گوناگون بسازد. با در نظر گرفتن فرض‌های زیر، شخص می‌تواند دستورات متعددی صادر نماید:
-حرف A نشانگر یک فعالیت ذهنی تحریک کننده نیمکره راست
-حرف B نشانگر یک فعالیت ذهنی تحریک کننده نیمکره چپ
 
با توجه به اینکه مولفه P300 سیگنال در حوزه زمان دارای یک پیک دامنه
در نزدیکی t=300 ms پس از تحریک می‌باشد بنابراین در حوزه زمان از این ویژگی برای تمیز کردن سیگنال P300 دار از سیگنال غیر P300 استفاده می‌کنیم. برای این منظور ابتدا عمل پیش پردازش یعنی عبور از فیلتر میان گذر [0.3 32  Hz] و حذف ناحیه OA در صورت وجود را برروی سیگنال EEG اعمال می‌کنیم. سپس برای هر کاراکتر دو سیگنال از ۱۲ سیگنال که دارای مولفه P300 است را مشخص می‌کنیم. بنابراین در ۱۵ بار تکرار سیگنال EEG دارای مولفه P300 و سیگنال EEG غیر مولفه P300 داریم. با میانگین گیری سیگنال‌های دارای مولفه P300، الگوی مناسبی از این سیگنال بدست می‌آید. حال بمنظور کاهش بعد سیگنال عمل down sampling با رنج ۶ برروی سیگنال انجام می‌دهیم که در نهایت سیگنال ۲۴۰ نمونه‌ای مطابق با شکل۱۱ به سیگنال با ۴۰ نمونه تبدیل می‌شود.
در مرحله طبقه بندی سیگنال، از این ۴۰ نمونه بعنوان الگوی یک سیگنال EEG دارای مولفه P300 استفاده می‌کنیم. این روش در طبقه بندی با محاسبه کرلیشن بسیار مناسب است.
 
[3] Davila, C. E. and Srebro, R. "Subspace averaging of
steady-state visual evoked potentials."
Biomedical Engineering, IEEE Transactions on, Vol. 47, Iss. 6, pp.  720–728. (2000).
 
[4] Muller, G. R. , Neuper, C. , and Pfurtscheller, G. , "Implementation of a
telemonitoring system for the control of an EEG-based brain-computer interface,"
IEEE Trans Neural Syst.Rehabil.Eng, vol. 11, no. 1, pp.  54–59, 2003.
 
[5] Krausz, G. , Scherer, R. , Korisek, G. , and Pfurtscheller, G. , "Critical decision-speed
pp. 422-426, 2003.
 
[7] Eric W. Sellers , Emanuel Donchin ,”A P300-based brain–computer interface: Initial tests by ALS patients”,Elsevier,pp.  476–483, 2006
 
[8] F. Piccione a,*، F. Giorgi a, P. Tonin a, K. Priftis a,b، S. Giove c, S. Silvoni d, G. Palmas d,
F. Beverina,” P300-based brain computer interface: Reliability and performance inhealthy and paralysed participants”,Elsevier, pp.  531–537, 2006
 
[9] Po-Lei Lee, Jen-Chuen Hsieh, Chi-Hsun Wu, Kuo-Kai Shyu,Yu-Te Wu,“Brain computer interface using flash onset and offset visual evoked potentials”, Elsevier, pp. 605–616, 2008
 
[10] http://www.bci-info.org