باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
# نسبت به بقیه اثرات دارو، تفاوت در نوع بینش و فکر باید آشکار و غالب باشد
# از لحاظ فکری و حافظه اثر حداقلی داشته باشد
# بیحسی،بی‌حسی، گیجی، بیحالی، و یا انگیزش بیش از حد نباید اثر اصلی باشد
# اثرات جانبی خود به خود روی سیستم اعصاب باید حداقلی باشد
# هیچگونه وابستگی ایجاد نکنند