باز کردن منو اصلی

تغییرات

میانبر جدید: وپ:!رأی
{{انشا|وپ:رأی|وپ:!رأی}}
'''رأی‌گیری جایگزین بحث نیست.''' [[m:Don't vote on everything|برای هر چیز رأی‌گیری نکنید]] و حتی اگر می‌توانید، برای هیچ‌چیز رأی‌گیری نکنید.