تفاوت میان نسخه‌های «فرایند هم‌دما»

انرژی درونی
(انرژی درونی)
{{ترمودینامیک}}
'''فرایند هم‌دما''' یا '''فرایند ایزوترمال''' فرآیندی [ترمودینامیک]ی است که در طی مراحل مختلف آن دما تغییری نمی‌کند و ثابت می‌باشد.اگر در دمای ثابت گرمای Q را از گازی بگیریم طوریکه حجمش از v1 به v2 برسد به این فرآیند هم دما گویند. در این فرآیند چون تغییرات دما صفر است تغییرات انرژی درونی نیز صفراست.
انرژی درونی ذرات یک گاز فقط به یک عامل آن هم دما بستگی دارد. u2/u1=T2/T1 U=1/5nRT
 
<math>{U2\over\operatorname{U1}}={T2\over\operatorname{T1}}</math>
 
== جستارهای وابسته ==
کاربر ناشناس