تفاوت میان نسخه‌های «سرمایه»

۶۸ بایت اضافه‌شده ،  ۴ سال پیش
جز
جز (تمیزکاری با استفاده از AWB)
{{کاربردهای دیگر}}
'''سرمایه'''، در [[علم اقتصاد]]، عبارت است از حق یا علاقه صاحبان یک موسسهمؤسسه نسبت به [[دارایی]] موسسهمؤسسه مذکور.
 
این مبلغ از کم کردن [[بدهی|بدهی‌های]]‌های موسسهمؤسسه از جمع دارایی آن بدست می‌آید. بعبارت دیگر پس از پرداخت تمام بدهی‌ها و تعهدات یک موسسهمؤسسه آنچه از دارایی باقی می‌ماند متعلق به صاحب یا صاحبان موسسهمؤسسه است.
 
به طور مثال اگر در یک [[موسسهمؤسسه]] جمع دارایی‌ها ۳٬۱۳۰٬۰۰۰ ریال و جمع بدهی‌های موسسهمؤسسه ۱۳۰٬۰۰۰ ریال باشد آنگاه سرمایه موسسهمؤسسه ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال خواهد بود، که از تفاضل دارایی و بدهی بدست می‌آید.
 
حال اگر این موسسهمؤسسه مبلغ ۲۰٬۰۰۰ ریال وام دریافت کند، مجموع دارایی‌ها به ۳٬۱۵۰٬۰۰۰ ریال و میزان بدهیهای به ۱۵۰٬۰۰۰ ریال افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه تفاضل این دو مجدداً عدد ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال بدست می‌آید. ملاحظه می‌شود که گرفتن [[وام]] عملاً موجب افزایش سرمایه نمی‌شود. زیرا علی‌رغم افزایش دارایی موجب افزایش بدهی نیز می‌گردد.
 
به طور کل سرمایه از دو طریق افزایش میابد:
* سرمایه‌گذاری شخصی
* سود حاصل از عملیات موسسهمؤسسه
 
== انواع سرمایه ==
بر اساس نوع شرکت سرمایه به سه طریق مطرح می‌گردد:
* در شرکتهای فردی سرمایه متعلق به یک فرد (صاحب موسسهمؤسسه) می‌باشد.
* در شرکتهای غیر سهامی سرمایه متعلق به دو یا چند شریک می‌باشد.
* در شرکنهای سهامی سرمایه به تعدادی سهم تقسیم می‌گردد.
 
از نظر علوم اجتماعی و رفتاری سرمایه میتواندمی‌تواند به طور کلی به چهار دسته تقسیم شود.
سرمایه اقتصادی - سرمایه اجتماعی - سرمایه فرهنگی-سرمایه نمادین.
'''سرمایه فرهنگی:''' از دیدگاه بوردیو، سرمایه آن چیزی است که به عنوان رابطه اجتماعی در درون یک سازواره از تعاملات عمل می کندمی‌کند و دامنه آن بدون هیچ تمایزی به تمامی کالاها، اشیاء و نشانه هایینشانه‌هایی که خود را به عنوان چیزهایی کم یابکم‌یاب و ارزشمند عرضه میمی‌دارند دارند(و در یک ساختار مشخص اجتماعی، مورد قضاوت هستند) کشیده می شودمی‌شود و سرمایه فرهنگی به عنوان یک رابطه اجتماعی درون سازواره ایسازواره‌ای از تعاملات که مشتمل بر دانش فرهنگی انباشته عمل می کند،می‌کند، منتهی به قدرت و منزلت می گرددمی‌گردد.
'''سرمایه اجتماعی :''' سرمایه اجتماعی دلالت بر اشکالی از سازمان چون اعتماد، قواعد و شبکه هاشبکه‌ها دارد که می توانندمی‌توانند کارایی جامعه را از طریق کنش هایکنش‌های متناسب تسهیل کنند. در نتیجه تعاون خود انگیخته از طریق سرمایه اجتماعی تسهیل می شودمی‌شود.
در اندیشه پاتنام و فوکویاما، سرمایه اجتماعی به عنوان یک پدیده جامعه شناسان کلان لحاظ شده است. به نظر آنآن‌ها هاملت‌ها ملت ها می توانندمی‌توانند از سطوح متفاوتی از سرمایه اجتماعی برخوردار باشند که فرصت برای تحقق دموکراسی یا صنعتی شدن آن هاآن‌ها فراهم می سازد،می‌سازد، در نهایت در شرایط وجود سرمایه اجتماعی شاهد بسط و گسترش فرایند مشارکت در حوزه هایحوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و نیز بسط انجمن هایانجمن‌های داوطلبانه خواهیم بود، فرایندی که می تواندمی‌تواند سازوکار موثریمؤثری برای نیل به توسعه باشد.
'''سرمایه اقتصادی:'''سرمایه اقتصادی فرد با گویه هایگویه‌های وسایل رفاهی، درآمد فرد (درصورت دارا بودن )،درآمد، درآمد پدر، نحوه مالکیت منزل، وضعیت منزل مسکونی، مالکیت تلفن همراه، رایانه، ماشین و نوع اتومبیل، زمین، باغ و سپرده بانکی سنجیده می شودمی‌شود.
سرمایه اقتصادی به دو صورت جاری و غیرجاری وجود دارد:
سرمایه اقتصادی جاری: نوعی از سرمایه اقتصادی است که به سرعت قابل تبدیل به وجه نقد (پول) را دارد [http://www.farhangeilam.ir/ .]
سرمایه اقتصادی غیر جاری: نوعی از سرمایه اقتصادی است که به سرعت قابل تبدیل به وجه نقد (پول) را ندارد<ref>. قاسمی و نامدار(1394). بررسی رابطه سرمایه فرهنگی وسرمایه نمادین فرهنگی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه دولتی ایلام).</ref>
'''سرمایه نمادین''' در سرتاسر جامعه حضور دارد و میتواندمی‌تواند بر گفتار، رفتار و پندار مردم تاثیرتأثیر بگذارید و تاثیرتأثیر بگیرد.
در درجه اول سرمایه نمادین نوع تغییر شکل یافته از هر نوع سرمایه محسوب می شودمی‌شود که به عنوان نماد و سمبل محسوب می شودمی‌شود و دارنده آن از جانب مردم مورد عزت و احترام قرار می گیردمی‌گیرد و به نوعی، به عنوان پرستیژ محسوب می شودمی‌شود و از طرفی هر نوع از سرمایه می باشدمی‌باشد که در چشم دیگران به عنوان نماد محسوب می شودمی‌شود. در بیانی دیگر می توانمی‌توان این چنین بیان نمود که سرمایه نمادین از هر نوع سرمایه به عنوان بعدی جداگانه محسوب می شودمی‌شود و در واقع باید سرمایه نمادین را به عنوان بٌعدی از هر سرمایه محسوب نمود[[.http://www.farhangeilam.ir/|.]][[.http://www.bashgah.net/modules.php?name=News&file=article&sid=19280۱۹۲۸۰|.]]
 
== ابعاد سرمایه ==
سرمایه ابعاد گوناگونی دارد که هر کدام از نظر ماهیت، قلمرو و تاثیراتیتأثیراتی که بر توسعه می‌گذارند، با یکدیگر متفاوتند.متفاوتند؛ و در عین حال در فرایند توسعه و چگونگی شکل گیری آن لازم و ملزوم یکدیگرند، که عبارتند از:
* سرمایه ثابت اقتصادی
* سرمایه مولد اقتصادی