تفاوت میان نسخه‌های «مهارت‌های حرکتی»

صفحهٔ جدید: در عصب شناسی، به مجموعه حرکتهایی که با هم ترکیب شده تا یک حرکت بهینه و هماهنگ همچون بالا بردن دست ر...
(صفحهٔ جدید: در عصب شناسی، به مجموعه حرکتهایی که با هم ترکیب شده تا یک حرکت بهینه و هماهنگ همچون بالا بردن دست ر...)
(بدون تفاوت)
۸۳

ویرایش