تفاوت میان نسخه‌های «سامانه غیرخطی»

جز (تصحیح اشتباه‌های نگارشی مطابق فرهنگستان زبان فارسی ( چند جمله ای=>چندجمله‌ای) با استفاده از AWB)
</CENTER>
 
که در اینجا، <math>\dot{x}_i \!</math> [[مشتق]] <math>{x}_i \!</math> را نسبت به [[زمان]] <math> t \!</math> نشان می‌دهد، و <math>u_1, \cdots, u_p \!</math> متغیرهای حاوی مقادیر ورودی به دستگاه معادلات است. متغیرهای <math>x_1, x_2, \cdots, x_n \!</math> را [[متغیرهای حالت]]<ref>State variables</ref> می‌نامیم، که در واقع، محتویات مربوط به [[حافظه|حافظهٔ]]<ref>Memory</ref> سیستم دینامیکی از گذشته را در درون خود دارند.<ref>Nonlinear Systems, p. 1</ref>
 
== مثال‌ها ==