تفاوت میان نسخه‌های «تساوی حقوق زن و مرد در دین بهائی»

جز (←‏سرگذشت: clean up با استفاده از AWB)
'''تساوی حقوق رجال و نساء''' یکی از ۱۲ تعلیم اجتماعی [[بهائیت]] است.
 
بهائیان معتقدند زن و مرد هر دو انسانند و امتیازی از نظر انسانی برهم ندارندندارند، برای همینلذا زن و مرد باید در جمیع [[حقوق اجتماعی]] برابر باشند،باشند. برای مثلاًمثال در حقوق اجتماعی از لحاظمانند [[تعلیم و تربیت]]، حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن،شدن همچنینو در [[حقوق مدنی]] از لحاظمانند ازدواج واین ..تساوی باید برقرار باشد. با این حال زنان از برخی حقوق اجتماعی مانند انتخاب شدن در مجمع بیت العدل -(مهم‌ترین مجمعو روحانیبالاترین بهائی-نهاد [[بهائیت (حیفا)|بهائیت حیفائی]]) محرومند. به علاوه علی‌رغم مباحث تئوری -انذر النساءموضوع عندتساوی البهاءحقوف حکمهنزن حکمو الرجال-مرد، احکام زن و مرد بهائی از جمله در موضوع ارث با هم یکسان نیست. با توجه به مشکلات اجرای احکام بهائی، فعلاً هیچکام از آن احکام قابلیت اجرایی پیدا نکرده و بیت العدل به همگان توصیه می‌کند فعلاً از قوانین عرفی جاری در کشورشان تبعیت نمایند.
 
== چگونگی تساوی ==