تفاوت میان نسخه‌های «حرفه‌ای (فیلم ۱۳۷۵)»

جز
جز (←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: مي⟸می، مذهبي⟸مذهبی، ، مهدوي⟸مهدوی، ، قمي⟸قمی، ، صميمي⟸صميمی، ، ديگري⟸ديگری، ، معرفي⟸معرفی، ، ن...)
{{جعبه فیلم
| عنوان= حرفه‌ای (فیلم ۱۳۷۵)
| تصویر =
| عرض تصویر =
| زیرنویس =
| کارگردان= [[اسماعیل فلاح پور]]
| نویسنده= [[مهدی ژورک]]{{سخ}}[[هادی صابر]]{{سخ}}[[معصومه دلیر]]
| تدوین= [[روح اله امامی]]{{سخ}}[[مهدی ژورک]]
| انتشار = ۱۳۷۵
| گونه=
| مدت= ۹۰دقیقه
| زبان= [[فارسی]]
 
'''حرفه‌ای (فیلم ۱۳۷۵)''' فیلمی به کارگردانی [[اسماعیل فلاح پور]] و نویسندگی [[مهدی ژورک]]، [[هادی صابر]]، [[معصومه دلیر]] ساختهٔ سال ۱۳۷۵ است.
 
== خلاصه داستان ==
سرگرد تيموریتیموری از طرف تيمسارتیمسار برای كشتنکشتن يکیک سرهنگ نيروینیروی كماندوکماندو بدليلبه سركوبدلیل نكردنسرکوب نکردن مخالفان رژيمرژیم در شهر قم، مأمور می شودمی‌شود. سرگرد تيموریتیموری بعد از به قتل رساندن سرهنگ دستگيردستگیر شده و در يکیک بازداشتگاه با حاج هاشم قمی كهکه از مبارزينمبارزین و مخالفينمخالفین رژيمرژیم است هم سلول میمی‌شود، شود، تيمسارتیمسار در يکیک ملاقات از تيموری میتیموری خواهدمی‌خواهد كهکه خود را يکیک مبارز معرفی كندکند تا حاج هاشم قمی به او اعتماد كندکند. سرگرد تيموریتیموری و حاج هاشم قمی در راه انتقال به زندان ديگریدیگری فرار می كنندمی‌کنند اما طبق نقشهنقشهٔ ی تيمسارتیمسار حاج هاشم كشته میکشته شودمی‌شود و تيموریتیموری به عنوان نفوذی با دوستان حاج هاشم ارتباط برقرار می كند،می‌کند، اما مبارزينمبارزین به تيموریتیموری ثابت میمی‌کنند كنند كهکه متوجه نفوذی بودن او شده اندشده‌اند. از طرفی تيمسار،تیمسار، سرهنگ مهدوی دوست صميمیصمیمی تيموریتیموری را مجبور می كندمی‌کند تا مأموريتمأموریت به قتل رساندن سرگرد تيموریتیموری را بپذيردبپذیرد چرا كهکه تيمسارتیمسار قصد دارد كشتهکشته شدن تيموریتیموری را به نفع خود و از مشكلاتمشکلات و تسويهتسویه حساب هایحساب‌های داخلی نيروهاینیروهای مذهبی و مخالفان رژيمرژیم اعلام كندکند. سرگرد تيموریتیموری از مأموريتمأموریت مهدوی آگاه می شودمی‌شود و بعد از كشتنکشتن او به سراغ تيمسارتیمسار می رودمی‌رود و او را هم به قتل می رساندمی‌رساند و زمانی كهکه قصد فرار با خانواده خود را دارد بوسيلهبوسیله عوامل رژيمرژیم كشتهکشته می شودمی‌شود.
==بازیگران==
 
*[[چنگیز وثوقی]]
== بازیگران ==
* [[پرویز پورحسینی]]
* [[حسینچنگیز خانی بیکوثوقی]]
* [[حسینپرویز سخرخیزپورحسینی]]
* [[جمشیدحسین شاهخانی محمدیبیک]]
* [[رزاحسین آرایشسخرخیز]]
* [[جمشید شاه محمدی]]
* [[پریسا پورشفیع]]
* [[مهشادرزا سخاییآرایش]]
* [[بهروزپریسا مسروریپورشفیع]]
* [[مهشاد سخایی]]
* [[محمدرضا سیف الهی]]
* [[حسنبهروز دادشکرمسروری]]
* [[محمدرضا غیاثسیف آبادیالهی]]
* [[سیروسحسن تیموریدادشکر]]
* [[محمدرضا سیفغیاث الهیآبادی]]
* [[حسینعلی قورچی]]
* [[عباسسیروس سماییتیموری]]
* [[محمدرضاحسینعلی گودرزیقورچی]]
* [[علیعباس گودرزیسمایی]]
* [[داوودمحمدرضا آسترکیگودرزی]]
* [[حسنعلی رضاییگودرزی]]
* [[شاهپورداوود مهربانآسترکی]]
* [[حمیدحسن دژنفررضایی]]
* [[امیرشاهپور رهبریمهربان]]
* [[رضاحمید مرادیاندژنفر]]
* [[یعقوبامیر راشرهبری]]
* [[حمیدرضا کرمانیمرادیان]]
* [[حسینیعقوب میرزاییراش]]
* [[شاهرخحمید شوشتریکرمانی]]
* [[محمودحسین شهریورمیرزایی]]
* [[سعیدشاهرخ ربیعیشوشتری]]
* [[محمود شهریور]]
* [[عزت اله رستمی]]
* [[حسنسعید غیاثیربیعی]]
* [[جوادعزت بدرزادهاله رستمی]]
* [[سیروسحسن میمنتغیاثی]]
* [[امیرجواد آشنابدرزاده]]
* [[محمدسیروس جهان بینمیمنت]]
* [[نکیساامیر نمکیآشنا]]
* [[محمد جهان بین]]
* [[نکیسا نمکی]]
* [[آتوسا هنرمند]]
 
{{پانویس}}
* {{یادکرد وب |عنوان=حرفه‌ای (فیلم ۱۳۷۵) |نشانی= http://www.sourehcinema.com/Title/Title.aspx?id=138109251856 |بازبینی= ۳۰ اوت ۲۰۱۳ |ناشر= [[سوره سینما]] |کد زبان= fa}}
* {{یادکرد وب |عنوان=لیست کامل عوامل فیلم حرفه‌ای (فیلم ۱۳۷۵) |نشانی= http://www.sourehcinema.com/Title/FullCast_Crew.aspx?Id=138109251856 |بازبینی= ۳۰ اوت ۲۰۱۳ |ناشر= [[سوره سینما]] |کد زبان= fa}}
{{فیلم-خرد}}
 
۳۰٬۵۶۸

ویرایش