تفاوت میان نسخه‌های «بحث کاربر:Samak»

 
== نقشه زبانهای ایران ==
:سامک جان من مدتی است روستا به روستا و شهر به شهر هر جوری که می‌توانم زبانهایشان را پیدا می‌کنم در گوگل مپ تیک می‌زنم... تا اینجای کار توانسته‌ام یک [http://uupload.ir/files/mf66_019530.jpg چنین] نقشه‌ای درست کنم. تا جای ممکن کوشش کردم به حقیقت نزدیک باشد البته بسیاری از جاها را نیافتم. دربارهدربارهٔ منطقه شما که واقعاً سخت است چون شهر و روستاها فقط اسم هستند ولی همینطوری ترک و تالش کنار هم هستند و شهر و روستا مثل جاهای دیگر یک محدوده مشخص ندارد. یک نگاه بیندازید نظرتان را بدهید دربارهدربارهٔ کل نقشه. سپاس [[کاربر:Iroony|ایروونی]] ([[بحث کاربر:Iroony|بحث]]) ‏۱۳ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۲۱:۲۳ (UTC)
:سلام {{پینگ|Iroony}}: پراکندگی قومی در ایران بگونه‌ای در هم تنیدگی دارد که تفکر بر روی آن و جداسازی کاری است بسی سخت. در حالت فعلافعلاً کلی خوب هست.
 
مورد صفرم) منطقه سنتی تالشها غرب گیلان هست. واسه همین در کل نقشه‌ها آنجا برای تالشها رنگ می‌شود حال که حداقل ۳۰٪ این منطقه تماماً ترک زبان هستند.
:مورد اول) اگر جايگاهجایگاه كردانکردان خراسان مشخص شده است بايدباید جايگاهجایگاه تركانترکان ايناین دياردیار نيزنیز مشخص شود طبق ايرانيكاایرانیکا جمعيتجمعیت اكراداکراد نيمنیم ميليونمیلیون و جمعيتجمعیت تركانترکان حداقل 400هزار۴۰۰هزار در منابع گوناگون ذكرذکر شده است.
:مورد دوم) فعلافعلاً در مورد قشقاييقشقایی‌ها ها بحثيبحثی نشده؟ در هنگام ترسيمترسیم ايناین موارد را از طرف من بدانيدبدانید همه فكرفکر ميكنندمی‌کنند قشقايي هاقشقایی‌ها فقط در فارس هستند بگونه ايبگونه‌ای كهکه بنده پيپی بردم حتيحتی تا دو نمايندهنماینده مجلس استان اصفهان قشقاييقشقایی هستند در ايناین استان هم حضور پررنگيپررنگی دارند تركانترکان قشقاييقشقایی همچنينهمچنین در چهارمحال و بختياريبختیاری و اقليتاقلیت عشايرعشایر در نواحينواحی مجاور مرز چهارمحال و خوزستان در خاكخاک خوزستان نيزنیز هستند.
:مورد سوم) نواحينواحی نزديكنزدیک بوشهر كهکه رنگ كردينکردین در نگاه اول بايدباید عرب باشند وليولی رنگشان با اعراب سمت خوزستان فرق دارد. دليلدلیل چيست؟چیست؟
:مورد چهارم) شايدشاید اوليناولین كسيکسی باشيدباشید كهکه حضور آذريونآذریون را در تهران و حواليشحوالیش نشان داديددادید. فعلافعلاً اينااینا به ذهنم رسيدرسید. -دوستدارتان- <font size="+1" face="phalls Khodkar, B Fantezy, B Ferdosi" color="#9966FF">'''[[کاربر:Samak|Samək]]'''<sup>[[بحث کاربر:Samak|بحث‍]]</sup></font> ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۷:۴۶ (UTC)