صلیب پارسی در هندوستان: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
در هند آثار و سنگ نوشته هایینوشته‌هایی از تمدن ایرانی وجود دارد اما نقاشی هاینقاشی‌های [[مانوی]] [[غار اجنتا]] و 6۶ صلیب فارسی نوشته به [[خط پهلوی]] در جنوب هند اهمیت خاصی دارد.
در میان کتیبه‌های بازماندهءبازماندهٔ پهلوی،کتیبه‌ایپهلوی، کتیبه‌ای که پیرامون شش صلیب سنگی نوشته شده، از اهمیتی ویژه برخوردار است. خط به کار رفته در این کتیبه،حدکتیبه، حد فاصل [[خط پهلوی‌پهلوی]] کتیبه‌ای و خط پهلوی کتابی است.همهء همهٔ این شش صلیب سنگی در جنوب هند یافت‌یافت شده و احتمالااحتمالاً به سدهءسدهٔ هفتم میلادی تعلق دارند. این صلیبهای سنگی را مسیحیان‌مسیحیان ایرانی [[سریانی]] که به جنوب هند مهاجرت کرده بودند،ازبودند، از خود به یادگار نهاده‌اند.تاکنون‌ تاکنون تلاشهای بسیاری برای قرائت و ترجمهءترجمهٔ این کتیبهءکتیبهٔ پهلوی صورت گرفته،اماگرفته، هیچاما یک‌هیچ‌یک رضایتبخش نبوده است. پژوهشهای جدید نشان می دهدمی‌دهد زبان کتیبه نه‌نه فارسی میانه،بلکهمیانه، بلکه فارسی دری است که اواخر دوره ساسانی را در برمی گیرد.
 
== منابع ==
* persian-crosses-of-south-india
[http://jeephilip.blogspot.in/2013/07/persian-crosses-of-south-india-and-its_11.html]
*[http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/594508]
* [[صلیب]]
* [[نقش پارسی بر احجار هند]]
* [[غارهای آجانتا]]