باز کردن منو اصلی

تغییرات

خنثی‌سازی ویرایش 18105403 توسط امیرفرد (بحث)
عدل یعنی هرچیزی در جای خود قرار گیرد و به کسی که به این کار علم داشته باشد و آن را بداند و عمل کند به او عادل گویند
* [[عدالت]] به معنی عدل و عدالت
* [[عدل (کلام)]] یکی از [[اصول شیعه|اصول]] [[شیعه]] و [[معتزله]]