باز کردن منو اصلی

تغییرات

سلاح های کنترل از راه دور
* [[جنگ‌افزار گرم]]
::* [[انفرادی]] ([[سلاح کمری]]، [[تفنگ]]، [[نارنجک‌انداز]]، ...)
::* [[جمعی]] ([[توپ (جنگ‌افزار)|توپ]]، [[تانک]]، [[هواپیمای جنگی]]، ...) کنترل از راه دور
 
::* [[سیستم جنگ‌افزار متعارف]]
کاربر گمنام