تفاوت میان نسخه‌های «پیش‌نویس:رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی»

 
== تغییر عنوان ==
به دنبال مباحث طولانی در جامعهٔ اطلاع‌رسانی ایران در خصوص نارسا بودن عنوان «اطلاع‌رسانی» و نیز به دلیل وابستگی این حوزه به فناوری‌های اطلاعاتی، طرح تغییر نام رشته اطلاع‌رسانی در [[شورای گسترش آموزش عالی]] وابسته به [[وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران]] مطرح شد. کمیتهٔ برنامه‌ریزی اطلاع‌رسانی در [[دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی]] مأمور بررسی گزینه‌های موجود و انتخاب نام مناسب برای رشته شد. عنوانالبته پیشنهادیدر کمیتهخارج مذکور،از درکشور تاریخهیچ ۱۹کس شهریوراین ۱۳۹۱رشته دررا شورایبا عالیاین برنامهنام ریزینمی (شورایشناسد گسترشو آموزشهمه عالی)آن تصویبرا شد.<ref>{{یادکردبا وبآی |نویسندهتی =اشتباه |نشانی=http://www.lisnaمیگیرند.ir/talk/سرانجام-نام-رشته-كتابداري-تغيير-يافت-علم-اطلاعات- و-دانش-شناسي |عنوان=سرانجاماز نامسر رشتهتنوع اطلاع‌رسانیو خودنمایی دکتر مهراد به این نام تغییر یافتیافته.با |این ناشرنام =لیزنامتصدیان |تاریخاین =سهرشته شنبه،می ۲۸خواهند شهریورجایگاه ۱۳۹۱اجتماعی |تاریخکه بازبینی=با 26نام آذرقبلی ۱۳۹۱}}</ref>نتوانسته برای خود پیدا کنند را بدست اورند.
 
عنوان پیشنهادی کمیته مذکور، در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۱ در شورای عالی برنامه ریزی (شورای گسترش آموزش عالی) تصویب شد.<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://www.lisna.ir/talk/سرانجام-نام-رشته-كتابداري-تغيير-يافت-علم-اطلاعات-و-دانش-شناسي |عنوان=سرانجام نام رشته اطلاع‌رسانی تغییر یافت | ناشر =لیزنا |تاریخ =سه شنبه، ۲۸ شهریور ۱۳۹۱ |تاریخ بازبینی= 26 آذر ۱۳۹۱}}</ref>
 
== گرایش‌های این رشته در مقاطع تحصیلات تکمیلی ==
کاربر ناشناس