باز کردن منو اصلی

تغییرات

|align="center"|[[تبت]]
|-
|valign="top"|[[بانتنگبنتنگ]] (''Bos javanicus'')
|نامعلوم
|align="center"|[[جنوب شرق آسیا]]، [[جزیره جاوه]]
|-
|valign="top"|[[گایالگااور]] (''Bos gaurus frontalis'')
|نامعلوم
|align="center"|[[جنوب شرق آسیا]]
|align="center"|[[اروپا]]
|-
|valign="top"|[[اردک مسکوویموسکووی]] (''Cairina momelanotus'')
|نامعلوم
|align="center"|[[آمریکای جنوبی]]
|-
|valign="top"|[[مرغ شاخ‌دارشاخدار]]
|نامعلوم
|align="center"|[[آفریقا]]