تفاوت میان نسخه‌های «مقدار ویژه و بردار ویژه»

Sepand.schrodinger صفحهٔ مقدار ویژه و بردار ویژه را به ویژمقدار و ویژبردار منتقل کرد: نام‌های فرهنگستان برای eigenvalue eigenvector
(Sepand.schrodinger صفحهٔ مقدار ویژه و بردار ویژه را به ویژمقدار و ویژبردار منتقل کرد: نام‌های فرهنگستان برای eigenvalue eigenvector)
(بدون تفاوت)
۲۲۹

ویرایش