یاکوب گریم: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
بدون خلاصۀ ویرایش
(پژوهش‌هایِ زبان‌شناختیِ یاکوب گریم افزوده شد.)
جزبدون خلاصۀ ویرایش
یاکوب گریم از نخستين دانشمندانی بود که در زمينه‌یِ قانون‌مندی‌هایِ آواییِ زبان‌هایِ ژرمنی دست به پژوهش زد. اين پژوهش‌ها در روشن کردنِ روندهایِ آوایی در زبان‌هایِ ژرمنیِ باستان، ميانه و نو نقشِ بسزایی داشته اند و دارند.
در سالِ ۱۸۲۲ ميلادی، گريم دست‌آوردهایِ خود در زمينه‌یِ دگرگونیِ همخوان‌ها در برساختنِ بن‌هایِ فعل در زبان هایِ ژرمنی منتشر کرد، و اين پديده را «دگرگونیِ واجی» („Grammatischer Wechsel“) نامید.
 
دگرديسی در برساختنِ بنِ حال از ريشه‌یِ فعل تنها به همخوان‌ها محدود نمیشود و برایِ واکه‌ها نيز به چشم میخورد. ياکوب گريم در سالِ ۱۸۱۹ ميلادی اين پديده را در ريشه‌هایِ فعل در زبان‌هایِ ژرمنی توصيف کرد و «واکه‌آرایی» نامید. از اين رو که اين پديده به زبان‌هایِ ژرمنی محدود نمی‌شود، در زبان‌شناسیِ نوين «واکه‌آراییِ هند و اروپایی» نام گرفته است.
 
۶۷

ویرایش