باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
دسته اول: رشته‌هایی از جانورشناسی که حیوانات را به ترتیب تکامل از جوانب مختلف تحقیق می‌نمایید:
* [[کالبدشناسی]] (آناتومی)
ماتیک ((systematics) یا (taxonomy))
* [[بافت‌شناسی]]
* [[فیزیولوژی]]
* رده‌بندی یا بیوسیستماتیک ((systematics) یا (taxonomy))
* [[بوم‌شناسی]] (اکولوژی)
* جغرافیای حیوانی (zoogeography)
کاربر گمنام