تفاوت میان نسخه‌های «حزب کمونیست ایران»

به نسخهٔ 18163774 ویرایش Erfan.Kurdi واگردانده شد: بی منبع. (تل)
(به نسخهٔ 18163774 ویرایش Erfan.Kurdi واگردانده شد: بی منبع. (تل))
برچسب: واگردانی‌شده
== اعضای کنونی ارگان‌ها ==
=== کمیته مرکزی ===
طبق بیانیه پایانی [[کنگره هشتم حزب کمونیست ایران]] که در کنگرهروزهای دوازدهم۱۱ درتا نیمه۱۶ دومتیرماه تیر۱۳۸۳ ماه 1395تا و۶ پسژوئیه از۲۰۰۴) رایبرگزار گیریگردید کنگره 23۱۱ نفر بهاز عنواناعضا اعضایآن کمیتهبه مرکزیعنوان حزباعضا کمونیستاصلی ایرانو انتخاب۳ شدند کهنفر به شرحعنوان زیرعضوو میعلی‌البدل انتخاب باشدگردید:
اعضا اصلی: [[روناک آشناگر]]، [[هلمت احمدیان]]، [[حسن رحمان پناه]]، [[نصرت تیمورزاده]]، [[رشید رزاقی]]، [[فرهاد شعبانی]]، ابراهیم علیزاده، [[محمود قهرمانی]]، [[جلال محمدنژاد]]، [[صلاح مازوجی]]، [[رحمان نجات]]. اعضای علی‌البدل: [[شمسی خرمی]]، [[اسماعیل قهرمانی]]، [[سروه ناصری]].
 
رفقا: [[وریا احمدی]]، [[هلمت احمدیان]]، [[عادل الیاسی]]، [[خسرو بوکانی]]، [[رئوف پرستار]]، [[نصرت تیمورزاده]]، [[عیسی جمشیدی]]، [[احمد خورشیدی]]، [[فرشید شاکری]]، [[حسن شمسی]]، [[فراست صالحی]]، [[احمد عزیزپور]]، [[ابراهیم علیزاده]]، [[محمود قهرمانی]]، [[صلاح مازوجی]]، [[پویا محمدیان]]، [[جلال محمدنژاد]]، [[گوهر معمارزاده]]، [[عباس منصوران]]، [[سروه ناصری]]، [[رحمان نجات]]،[[اردشیر نصرالله بیگی]] و [[مرضیه نظری]].
 
== جستارهای وابسته ==