تفاوت میان نسخه‌های «پاشندگی (اپتیک)»

بدون خلاصه ویرایش
(بازآنش به رابطه تبدیل شد. کلمه قابل فهم)
'''پاشندگی''' یا '''پاشش'''<ref>''پاشش'' از واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی به جای ''dispersion'' در انگلیسی و در حوزهٔ فیزیک است. {{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://www.persianacademy.ir/UserFiles/File/Mosavvab/01_Latin_(A_Z).rar |عنوان=فرهنگ واژه‌های مصوّب فرهنگستان: ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵ | ناشر =فرهنگستان زبان و ادب فارسی |تاریخ = |تاریخ بازبینی=۲۹ اسفند ۱۳۹۰|ص=۷۲}}</ref>
پدیده‌ایست که در آن [[سرعت فاز]] یک موج به فرکانسبسامد آن وابسته‌است.<ref>Born, Max; Wolf, Emil (October 1999). Principle of Optics. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 14–24. ISBN 0-521-64222-1</ref>. درمحیط‌های پاشنده، [[ضریب شکست]] برای امواج با [[فرکانس|فرکانسبسامد های]] گوناگون ناهمسان است، به این دلیل امواج با فرکانسبسامد های گوناگون در این محیط‌ها با سرعت‌های گوناگون حرکت کند که موجب پاشش یا پاشیدگی آنها می‌گردد.
 
پدیده‌ای که در [[منشور]] روی‌می‌‌دهد، نمونه‌ای از پاشندگی و منشور نمونه‌ای از یک محیط پاشنده‌است.
 
اگر رابطه سرعت نور در محیطی با ضریب شکست
<math>n(\omega) </math> را به صورت <math>V= \frac{c}{n(\omega)}</math> (C سرعت نور در خلاء) بنویسیم و رابطه <math>V_g= dk/d\omega</math> و <math>V_ph= k/\omega</math> (kبردار موج و ω فرکانسبسامد موج) به ترتیب برای سرعت گروه و فاز در نظر بگیریم آنگاه می‌توان پاشندگی را به صورت زیر تعریف کرد:
 
<math>
که اولی پاشندگی مرتبه اول و دومی پاشندگی مرتبه دوم است.
 
که این تعاریف به ترتیب وابستگی ضریب شکست برحسب فرکانسبسامد و سرعت گروه برحسب فرکانسبسامد را نشان می‌دهند.
پاشندگی مرتبه دوم همان پاشندگی سرعت گروه (GVD) می‌باشد.
 
 
===پاشندگی نرمال===
در یک محیط با پاشندگی نرمال(ND) سرعت گروه از سرعت فاز کمتر است و در آن ضریب شکست با افزایش فرکانسبسامد زیاد می‌شود. این گفته را می‌توان در هنگام عبور نور از یک منشور معمولی مشاهده کرد. هر رنگ خروجی از منشور دارای زاویه انحراف منحصر به فرد خود می‌باشد، رنگ آبی بیشتر از رنگ های دیگر خم می‌شود و آرام تر از رنگ قرمز محیط را سیر می‌کند و نسبت به رنگ های دیگر به قاعده منشور نزدیکتر است.
 
===پاشندگی غیرنرمال===
در این ناحیه دیگر نمودار پاشندگی مانند انتظار عمل نمی‌کند و در منطقه‌ای که این رژیم حاکم است رفتار جذبی قوی‌ای را شاهد هستیم، که باعث می‌شود محیط کدر یا غیر شفاف شود. در این ناحیه <math>n_g</math> که از رابطه<math>V_g=\frac{C}{n_g}</math> حاصل می شود، می‌تواند مقداری منفی به خود بگیرد.
تذکر: در محیط‌های مادی غیرنرمال سرعت گروه می‌تواند از سرعت فاز و هم سرعت نور در ماده بیشتر باشد.
نواحی پاشندگی غیرنرمال همیشه در حوالی فرکانس‌هایبسامد‌های جذب رخ می‌دهد، به این طریق که رابطه مستقیمی میان ضریب شکست و جذب ماده(ضریب خلا) وجود دارد.(که این ارتباط به کمک روابط کرامرز-کرونیگ نشان داده می‌شود)
 
==کاربردها==
مقایسه این چند روش نشان می‌دهد که پاشندگی غیرنرمال در قیاس با بقیه بسیار ارزان‌تر است ولی طیف طول موجی کمتری را شامل می‌شود زیرا که پاشندگی غیرنرمال دارای طول موج قیدی است.
====پاشندگی غیرنرمال Phase-Matched در رنگ سازها(Chromospheres) برای افزایش بازده و پایداریUV====
در این روش با تولید فرکانسیبسامدی کارآمد به کمک موجبر در دومین هارمونیک تولید شده توسط Phase-Matched پرتو پایدار می ماند و بازده خروجی آن افزایش می یابد. برای اینکار از دوپینگ برخی رنگ سازها بهره می‌گیرند که در ناحیه‌ی AD خود میان نخستین و دومین هارمونی کمترین را دارند.
 
==روابط کرامرز-کورینگ==
۲۲۹

ویرایش