تفاوت میان نسخه‌های «فشارسنج خون»

بدون خلاصه ویرایش
[[پرونده:Sphygmomanometer.jpg|thumb|left|300px|بازوبند فشار خون به همراه [[گوشی پزشکی]]]]
'''بازو بند [[فشارفشارسنج خون]]''' یک بازوبند بادشوندهدستگاهی است که در پزشکی برای اندازه‌گیری [[فشار خون]] افراد استفاده می‌شود.
 
از بازوبند [[فشار خون]] نیز می‌توان برای جلوگیری از خونریزی [[سرخرگ|سرخرگی]] دست یا پا به جای شریان‌بند استفاده کرد. [[بازوبند]] را کمی بالاتر از محل زخم(بین زخم و قلب) قرار دهید وتا حدی آن را باد کنید که خونریزی را متوقف کند. معمولاً میزان فشار لازم برای این کار در افرادی که [[فشار خون]] طبیعی دارند mmHg ۱۵۰ (میلیمتر جیوه) است.
 
پس از کنترل خونریزی پانسمان روی زخم را برندارید. بازو بند را می‌توانید به مدت ۳۰ دقیقه و یا بیشتر هم در محل نگه دارید، فقط باید کاملاً مراقب باشید که در این حین، فشار بازوبند کم نشود. استفاده از این وسیله احتمالاً تنها راه کنترل خونریزی در مصدومینی است که در وسیله نقلیه له شده و تصادفی، گیر کرده‌اند از این وسیله نیز می‌توان پس از کاربرد [[پانسمان]] فشار دهنده استفاده نمود.
 
==انواع==
*'''فشارسنج جيوه‌ایجیوه‌ای''': این نوع فشارسنج هنوزمهمترین هماستاندارد «استاند‌‌ارد‌ طلایی» اند‌‌ازه‌گیریاندازه‌گیری فشار خون شناخته می‌شود‌می‌شود. احتمال د‌‌رستدرست کار نکرد‌‌ننکردن ايناین د‌‌ستگاهدستگاه خيلیخیلی کم است. ستون [[جيوهجیوه]] تنها چيزیچیزی است که د‌‌ردر آن حركتحرکت می‌کند‌می‌کند. با اين‌حال،این‌حال، استفاد‌‌هاستفاده از فشارسنج جيوه‌ایجیوه‌ای رو به كاهشکاهش است، چون جيوهجیوه [[سم|سمی]] است و می‌تواند‌می‌تواند محيطمحیط را آلود‌‌هآلوده کند‌کند.
بعضی از دستگاه‌های فشارسنج جیوه‌ای هستند که عقربه ندارند. در این دستگاه‌ها، یک [[ستون جیوه]] مثل دستگاه درجه حرارت هوادماسنج وجود دارد که فشار را به شما نشان می‌دهد. اصول کار با این دستگاه‌ها هم مثل همان دستگاه‌های عقربه‌دار است. فقط هنگام خواندن فشار، باید به اعدادی دقت شود که در دو طرف ستون جیوه ارائه شده‌اند.
 
 
 
*'''فشارسنج دیجیتال''' یا '''عقربه‌ای''': نوع د‌‌يگریدیگری از فشارسنج که استفاد‌‌هاستفاده از آن رو به افزايشافزایش است. وسيله‌ایوسیله‌ای فنرد‌‌ارفنردار كهکه با استفاد‌‌هاستفاده از فشار هوا عقربه‌ای را روی صفحه مُد‌‌رجیمُدرجی حرکت می‌د‌‌هد‌می‌دهد که هر د‌‌رجه‌یدرجهٔ آن نشانگر يکیک میلیمتر جيوه استجیوه‌است. ايناین نوع فشارسنج ارزان و حملش نسبت به نوع جیوه‌ای راحت‌تر است.
'''فشارسنج جیوه‌ای''' وسیله اندازه‌گیری [[فشار خون]] است. احتمال درست کار نکردن این دستگاه خیلی کم است. [[ستون جیوه]] تنها چیزی است که در آن حرکت می‌کند. با این‌حال، استفاده از فشارسنج جیوه‌ای رو به کاهش است، چون [[جیوه]] سمی است و می‌تواند محیط را آلوده کند.
بعضی از دستگاه‌های فشارسنج هستند که عقربه ندارند. در این دستگاه‌ها، یک ستون جیوه مثل دستگاه درجه حرارت هوا وجود دارد که فشار را به شما نشان می‌دهد. اصول کار با این دستگاه‌ها هم مثل همان دستگاه‌های عقربه‌دار است. فقط هنگام خواندن فشار، باید به اعدادی دقت شود که در دو طرف ستون جیوه ارائه شده‌اند.
دستگاه‌هایی که گفته شد (کاف فشارسنج دستی) دستگاه‌های استاندارد فشار سنج هستند و بنابراین بهتر است برای اندازه‌گیری فشار خون از آنها استفاده شود. از آنجا که در موارد نادر دستگاه‌های دیجیتالی و خودکار فشارخون را اشتباه محاسبه می‌کنند، همیشه ترجیح داده می‌شود که از کاف فشارسنج استفاده شود و استفاده از دستگاه‌های دیجیتالی تنها برای بیمارانی توصیه می‌شود که توانایی استفاده از این وسایل استاندارد را ندارند.
به طور معمول فشار خون در دست چپ و راست اندکی با هم فرق دارد. برای همین اگر می‌خواهید فشارخون را به طور مرتب اندازه‌گیری و کنترل کنید و سپس نتایج حاصل را با هم مقایسه کنید (مثلا برای کنترل اثر بخش بودن درمان) بهتر است همیشه فشار خون خود را فقط از یک دست بگیرید. مقایسه فشار خون‌های دو دست با همدیگر چندان کار معقولی نیست.
 
دستگاه‌هایی که گفته شد (کاف فشارسنج دستی) دستگاه‌های استاندارد فشار سنج هستند و بنابراین بهتر است برای اندازه‌گیری فشار خون از آنها استفاده شود. از آنجا که در موارد نادر دستگاه‌های دیجیتالی و خودکار فشارخون را اشتباه محاسبه می‌کنند، همیشه ترجیح داده می‌شود که از کاف فشارسنج استفاده شود و استفاده از دستگاه‌های دیجیتالی تنها برای بیمارانی توصیه می‌شود که توانایی استفاده از این وسایل استاندارد را ندارند.
 
==استفاده برای جلوگیری از خونریزی==
*'''فشارسنج دیجیتال''' یا '''عقربه‌ای''': نوع د‌‌يگری از فشارسنج که استفاد‌‌ه از آن رو به افزايش است. وسيله‌ای فنرد‌‌ار كه با استفاد‌‌ه از فشار هوا عقربه‌ای را روی صفحه مُد‌‌رجی حرکت می‌د‌‌هد‌ که هر د‌‌رجه‌ی آن نشانگر يک میلیمتر جيوه است. اين نوع فشارسنج ارزان و حملش نسبت به نوع جیوه‌ای راحت‌تر است.
ازبازو بازوبندبند [[فشار خون]] نیز می‌توان برای جلوگیری از خونریزی [[سرخرگ|سرخرگی]] دست یا پا به جای شریان‌بند استفاده کرد. [[بازوبند]] را کمی بالاتر از محل زخم(بین زخم و قلب) قرار دهید وتا حدی آن را باد کنید که خونریزی را متوقف کند. معمولاً میزان فشار لازم برای این کار در افرادی که [[فشار خون]] طبیعی دارند mmHg ۱۵۰ (میلیمتر جیوه) است.
 
پس از کنترل خونریزی پانسمان روی زخم را برندارید. بازو بند را می‌توانید به مدت ۳۰ دقیقه و یا بیشتر هم در محل نگه دارید، فقط باید کاملاً مراقب باشید که در این حین، فشار بازوبند کم نشود. استفاده از این وسیله احتمالاً تنها راه کنترل خونریزی در مصدومینی است که در وسیله نقلیه له شده و تصادفی، گیر کرده‌اند از این وسیله نیز می‌توان پس از کاربرد [[پانسمان]] فشار دهنده استفاده نمود.
 
برخلاف فشارسنج جیوه‌ای، فشارسنج عقربه‌ا‌‌ی اجزای زیادی د‌‌ارد‌ كه ممکن است بعد‌ از مد‌‌تی خراب شود‌. اما بر اساس تحقیقی که د‌‌ر مایوکلینیک انجام شد‌‌ه و د‌‌ر مجله‌ آرشيو آو اينترنال مد‌‌يسن (مارس ۲۰۰۱) چاپ شد‌‌ه؛ «فشارسنج‌های عقربه‌ای كه خوب مراقبت شد‌‌ه‌اند‌، به اند‌‌ازه‌ انواع جیوه‌ای د‌‌قيق و مفید‌‌ند‌.»
 
== منبع ==
۸۷۵

ویرایش