تفاوت میان نسخه‌های «میمون انسان‌نما»

اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام، اصلاح سجاوندی، اصلاح املا
جز (اصلاح نویسه نادرست با استفاده از AWB)
(اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام، اصلاح سجاوندی، اصلاح املا)
| subdivision_ranks = [[تیره (زیست‌شناسی)|خانواده]]
| subdivision =
[[گیبون|گیبون‌ها]]‌ها{{سخ}}
[[انسانیان]]{{سخ}}
}}
 
 
== نام ==
در حقیقت اصطلاح کپی دارای تاریخچه‌ای از ابهام است. در زمانی برای اشاره به هر [[نخستی‌سانان|نخستین‌سان]] بی دم که شامل [[ماکاک]] (که به انسان‌واران تعلق ندارند) می‌شد. کپی‌ها به عنوان دو زیر طبقه شناخته می شنودمی‌شنود. [[کپی بزرگ]] {{انگلیسی|Great Apes}} شامل : شامپانزهشامپانزه، ،گوریلگوریل و اورانگوتان و [[کپی کوچک]] {{انگلیسی|lesser apes}} که شامل گیبون‌ها می‌شود.<ref name="about">{{یادکرد وب|نشانی = http://animals.about.com/od/primates/p/apes.htm |عنوان = Apes|ناشر = وب سایت About|تاریخ = ۹ آبان ۱۳۹۴}}</ref>
 
== توانایی ==
بیشتر انسان‌واران به‌جز گونه‌های انسان و گوریل‌ها به خوبی می توانندمی‌توانند از درخت بالا روند و گیبون ماهر ترینماهرترین بالارونده درخت دربین انسان‌واران است. انسان‌واران بسیار باهوش و توانایی حل مسئله را دارند. شامپانزه هاشامپانزه‌ها و اورانگوتاناورانگوتان‌ها هاابزارهای ابزارساده‌ای های ساده ای می سازندمی‌سازند و استفاده می کنندمی‌کنند. دانشمندان اورانگوتان‌ها را در اسارت مطالعه کرده‌اند و نشان داده‌اند که اورانگوتان‌ها توانایی استفاده از زبان اشارهاشاره، ،حلحل پازل‌ها و تشخیص سمبل‌ها را دارند.<ref name="about" />
 
== خصوصیات ==
در مقایسه با دیگر نخستی‌ساناننخستی‌سانان، ،انسان‌وارانانسان‌واران دارای مرکز ثقل پایینپایین‌تر، تر ،ستونستون فقرات کوتاه (با توجه به طول بدنشان)، ،لگنلگن خاصره پهن و سینه ایسینه‌ای پهن هستند.<br />{{سخ}}
فرم کلی بدن کپی‌ها به آن هاآن‌ها حالت سرپا ایستادن بیشتری نسبت به نخستی‌سانان دیگر میدهدمی‌دهد. همانند بیشتر نخستی‌ساناننخستی‌سانان، ،کپی‌هاکپی‌ها گروه هایگروه‌های اجتماعی تشکیل می دهندمی‌دهند که هر گونه ساختار اجتماعی خاص خود را دارد. گیبون‌ها ساختار اجتماعی تک همسری تشکیل می دهندمی‌دهند در حالیکه گوریل هاگوریل‌ها در تعدادی بین 5۵ تا 10۱۰ یا بیشتر (بیشتر اوقات 1۱ نر با 10۱۰ ماده) زندگی میمی‌کنند. کنند.همچنین شامپانزهشامپانزه‌ها هاگروه‌هایی گروه هایی 40۴۰ تا 100۱۰۰ نفر را تشکیل می دهندمی‌دهند. در این میان اورانگوتان هااورانگوتان‌ها استثنائی در بین نورم هاینورم‌های اجتماعی نخستی‌سانان هستند چرا که تنها زندگی می کنندمی‌کنند.<ref name="about" />
 
== شباهت با انسان ==
بر طبق سیستم رده‌بندی کنونی دو خانوادهٔ انسان‌واران وجود دارند.
* خانوادهٔ [[گیبون|هیلوباتید (Hylobatidae)]] (گیبون) از چهار سرده و ۱۴ گونه [[گیبون]]، شامل [[گیبون لار]] و [[سیامانگ]]، تشکیل شده که به '''کپی‌های کوچک''' مشهورند.
* خانواده [[انسانیان|هومینید (Hominidae)]] (انسانیان) از [[شامپانزه|شامپانزه‌ها]]،‌ها، [[گوریل|گوریل‌ها]]،‌ها، [[انسان|انسان‌ها]]‌ها و [[اورانگوتان|اورانگوتان‌ها]]‌ها تشکیل شده<ref name=MSW3 /><ref name=Goodman2>{{cite journal | journal = Journal of Molecular Evolution | year = 1990 | volume = 30 | pages = 260–266 | title = Primate evolution at the DNA level and a classification of hominoids | author = M. Goodman, D. A. Tagle, D. H. Fitch, W. Bailey, J. Czelusniak, B. F. Koop, P. Benson, J. L. Slightom | doi = 10.1007/BF02099995 | pmid = 2109087 | issue = 3}}</ref> که به '''کپی‌های بزرگ''' مشهورند.
 
== تفاوت کپی با میمون ==
۱ - کپی هاکپی‌ها دم ندارند<br />{{سخ}}
2۲کپی هاکپی‌ها به طور کلی بزرگتر از اکثر نخستی‌سانان هستند (همانند بیشتر قانون هاقانون‌ها این قانون دارای استثنائاتی می باشد،می‌باشد، بعضی میمون هامیمون‌ها بی دم هستند و بعضی بزرگ)<br />{{سخ}}
3۳ - گیبون هاگیبون‌ها که کپی کوچک هستند از بعضی از میمونمیمون‌ها ها کوچک ترکوچک‌تر هستند<br />{{سخ}}
4۴ - کپی بیشتر بر بینایی تکیه دارند تا حس بویایی و دماغهایشان پهن و کوتاه است<br />{{سخ}}
5۵ - کپی‌ها توانایی ساخت ابزارابزار، ،استفادهاستفاده از زبان را دارند. همچنین آنان زندگی اجتماعی پیچیده و توانایی فکر کردن و مسئله حل کردن را دارند<ref>{{یادکرد وب|نشانی = https://nationalzoo.si.edu/Animals/primates/facts/default.cfm |عنوان = About Primates|تاریخ = ۹ آبان ۱۳۹۴}}</ref>
 
== تنوع گونه‌ای ==
در تمام انسان‌واران گیبون‌ها پر تنوع ترینپرتنوع‌ترین گونه با 16۱۶ گونه گیبون، شامپانزه‌ها با دو گونه، گوریل‌ها با دو گونه‌،گونه، اورانگوتان‌ها با دو گونه)، ،وو اتسات هااتسات‌ها با 1۱ گونه (در زمان کنونی)<ref name="about" />
 
== زیستگاه ==
زیستگاه کپی‌ها در جنگل هایجنگل‌های بارانی گرمسیر در بخش هایبخش‌های از غرب و مرکز قاره آفریقا و همچنین جنوب شرقی آسیا می،باشدمی، باشد. اورانگوتان‌ها فقط در آسیاآسیا، شامپانزه، ،شامپانزه،هاها در غرب و مرکز قاره آفریقا، گوریل‌ها در مرکز قاره آفریقا و گیبون‌ها در جنوب شرقی آسیا زندگی می کنندمی‌کنند.<ref name="about" />
 
== خوراک ==
خوراک انسان‌واران شمالشامل برگ‌هابرگ‌ها، ،دانه‌هادانه‌ها، ،میوهمیوه و تعداد کمی از جانوران دیگر به عنوان طعمه است.<ref name="about" />
 
== خطر انقراض ==
بیشتر گونه‌های انسان‌واران در خطر [[تخریب زیستگاه]] هستند. خطراتی همچون شکار غیرغیرقانونی، قانونی ،شکارشکار برای گوشت بیشه (گوشت جانوران وحشی آفریقایی) و شکار برای پوست. هر دو گونه شامپانزه‌ها در معرض خطر انقراض هستند. گوریل شرقی در خطر انقراض و گوریل غربی هم به شدت در خطر انقراض است.<ref name="about" />
 
== منابع ==
 
== پیوند به بیرون ==
* [http://www.greatapeproject.org/declaration.php ''بیانیه کپی‌های بزرگ ''] [[پروژه بزرگ کپی]]
* [http://www.pubmedcentral.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=10995486 سیستماتیک هومینید] کلادوگرام بر اساس داده‌های ملکولی و آناتومی.