تفاوت میان نسخه‌های «سامانه غیرخطی»

بدون خلاصه ویرایش
<math>\dot{x}_n = f_n(t, x_1, \cdots, x_n, u_1, \cdots, u_p) \!</math>
</CENTER>
 
که در اینجا، <math>\dot{x}_i \!</math> مشتق <math>{x}_i \!</math> را نسبت به <math> t \!</math> نشان می‌دهد، و <math>u_1, \cdots, u_p \!</math> متغیرهای حاوی مقادیر ورودی به دستگاه معادلات است. متغیرهای <math>x_1, x_2, \cdots, x_n \!</math> را متغیرهای حالت می نامیم که در واقع محتویات مربوط به حافظه سیستم دینامیکی از گذشته را در درون خود دارند.
 
==پانوشته‌ها==
۶٬۹۲۰

ویرایش