باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|minister2_name=
|minister2_pfo=
|chief1_name=[[علیسید جنتیعباس صالحی]]
|chief1_position=
|chief2_name=