تفاوت میان نسخه‌های «دودمان یاماتو»

پرونده:Imperial Seal of Japan.svg|[[مون|نشان خانوادگی]] دودمان یاماتو، یک [[گل داودی]] [[زرد]] با ۱۶ [[گلبرگ]] است.
File:Flag of the Japanese Emperor.svg|نشان سلطنتی اعلی‌حضرت امپراتور ژاپن.
File:Japan Kou(tai)gou Flag.svg|نشان سطنتی علیاحضرت امپراتریس، ملکهامپراتریس ژاپن.
File:Japan Sessyo Flag.svg|نشان سطنتی نایب‌السلطنه ژاپن.
File:Japan Koutaisi(son) Flag.svg|نشان سطنتی والاحضرت ولیعهد ژاپن.
File:Japan Koutaisi(son)hi Flag.svg|نشان سطنتی شاه‌دُخت‌هاوالاحضرت همسر ولیعهد ژاپن.
File:Japan Kouzoku Flag 16ben.svg|نشان رسمی اعضای خانواده سلطنتی.
</gallery>