تفاوت میان نسخه‌های «تساوی حقوق زن و مرد در دین بهائی»

 
==== اصول گرایان و همجنسگرایان ====
پیتر اسمیت به تضاد بین دو گروه که یکی بهائیت را به عنوان یک دین در حال تغییر می بینند و دیگر گروه که تابع محض اعتقادات مطرح شده از نظام اداری در اوائل قرن بیستم اشاره می کند. حرکت های [[احمد سهراب]] در تشکیل [[احمد سهراب#جامعه تاریخ جدید|جامعه تاریخ جدید]] بهائیت در دهه 1930 میلادی نمونه ای از دیدگاه مخالف اکثریت تابع محض نظام اداری بهائیت می باشد<ref>{{harvnb|Smith|1987|pp=109-114}}</ref>. تعدادی از محققین به تمایل اصول گرایان در جامعه بهائی به قرار دادن تبعیت محض از نظام اداری که الاهی و بدون خطا به عنوان یکی از اصول اعتقادی بهائیت اشاره کرده اند<ref>{{harvnb|Cole|2002}}</ref><ref>{{harvnb|MacEoin|1986}}</ref><ref>{{harvnb|Momen|1992}}</ref>.
 
== پانویس ==