تفاوت میان نسخه‌های «بله‌برون (فیلم)»

(←‏خلاصه داستان: ابرابزار)
'''''بله‌برون''''' فیلمی ایرانی به کارگردانی [[داوود موثقی]] و نویسندگی [[قربان محمدپور]] محصول سال ۱۳۸۲ است.
 
== خلاصه داستان ==
عزت بخشنده، پيرمردپیرمرد هفتاد ساله ایساله‌ای است كهکه وضع مالی بسياربسیار خوبی دارد، صاحب پنج فرزند دختر شده كهکه دو دخترش را از دست داده و بقيه یبقیهٔ دخترانش ازدواج كرده اندکرده‌اند. دامادهای آقا عزت، گرچه آدم هایآدم‌های با شخصيتشخصیت و خوبی به نظر می رسندمی‌رسند اما از نظر مالی شرايطشرایط ناگواری دارند و عزت با حمايتحمایت همسرش شوكتشوکت تصميمتصمیم دارد بخشی از دارايیدارایی خود را به دخترها و دامادهايشدامادهایش بدهد تا بلكهبلکه در زنده بودنش خوشحالی آن هاآن‌ها را ببيندببیند. در جلسهجلسه‌ای ای كهکه برای تنظيمتنظیم وصيتوصیت نامه و تقسيمتقسیم اموال برگزار میمی‌شود، شود، بينبین دامادها بر سر ارثيهارثیه درگيریدرگیری شديدیشدیدی پيشپیش می آيدمی‌آید. عزت كهکه وضع را چنينچنین میمی‌بیند بيند وصيتوصیت نامه را پاره می كندمی‌کند و همه را از خانه اش می راندمی‌راند. پس از چند ماه عزت كهکه دچار يکیک بيماریبیماری سخت شده بار ديگردیگر با تشويقتشویق همسرش گناهان دامادهايشدامادهایش را می بخشدمی‌بخشد و مجدداً تصميمتصمیم به تقسيمتقسیم ارثيهارثیه بينبین آنان می گيرد،می‌گیرد، اما هنگامی كهکه عزت می خواهدمی‌خواهد وصيتوصیت نامه را امضا كند،کند، حال شوكتشوکت به هم می خوردمی‌خورد و زمانی كهکه به پزشک مراجعه می كنند،می‌کنند، با شگفتی از موضوع حامله بودن شوكتشوکت آگاه میمی‌شوند شوند كهکه باعث می شودمی‌شود تقسيمتقسیم ارثيهارثیه بار ديگردیگر به تعويقتعویق بيفتد،بیفتد، ايناین در حالی است كهکه سارا و سامان، دو نوه ینوهٔ عزت، نامزد هستند و هر بار ازدواج آن هاآن‌ها به دليلدلیل امضا نشدن وصيتوصیت نامه به تعويقتعویق می افتدمی‌افتد و همههمهٔ ی اميدامید و آرزوی آن هاآن‌ها برای ازدواج كردنکردن به امضای ايناین وصيتوصیت نامه بستگی دارد. از طرفی، دامادهای خانواده كهکه می فهمندمی‌فهمند مادرزنشان حامله است از ترس اضافه شدن ورثه یورثهٔ تازه سعی میمی‌کنند كنندکاری كاریکنند كنندکه كهبچهٔ بچه ی شوكتشوکت خانم سقط شود. اما همه یهمهٔ نقشه هايشانهایشان در ايناین راه، ناكام میناکام ماندمی‌ماند و در ايناین مسيرمسیر بلاهای مختلفی سرشان می آيدمی‌آید. پس از مدتی در آزمايشآزمایش سونوگرافی معلوم میمی‌شود شود شوكتشوکت خانم سه قلو حامله است و هر سه فرزندش هم پسر هستند. بچه هابچه‌ها به دنيادنیا می آيندمی‌آیند و عروسی سارا و سامان هم برگزار می شودمی‌شود.
 
==بازیگران==
*[[جمشید مشایخی]]
۴۹٬۶۷۳

ویرایش