باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|فرمانده۱= [[شاه اسماعیل یکم|شاه اسماعیل یکم صفوی]]
|فرمانده۲= [[سلطان سلیم یکم]]
|قوای۱=۴۰٬۰۰۰حدود تن (۱۲٬۰۰۰ تا ۶۰٬۰۰۰۶۰هزار تن)
|قوای۲=۱۰۰٬۰۰۰حدود تن (۶۰٬۰۰۰ تا ۲۱۲٬۰۰۰۱۰۰هزار تن)
|خسارات۱=حدودحدود۲۷هزار ۵ هزار تننفر
|خسارات۲=حدود ۲۱۰هزار هزار تننفر
|خسارات۳=
|یادداشت=
کاربر گمنام