تفاوت میان نسخه‌های «فهرست مغالطه‌ها»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* [[علت جعلی]]: معرفی امری که علت نیست یا بخش کوچکی از علت است به‌عنوان علت اصلی.
* [[بزرگ‌نمایی]]: جلوه دادن جنبه یا جنبه‌های خاصی از یک واقعیت به‌صورت بزرگ‌تر و مهم‌تر از آن‌چه هست.
* [[کوچک‌نمایی]]: جلوه دادن جنبهجlنبه یا جنبه‌های خاصی از یک واقعیت به‌صورت کوچک‌تر و کم‌اهمیت‌تر از آن‌چه هست.
* [[مغالطه متوسط|مغالطهٔ متوسط]]: مغالطهٔ آماری برای بیان اطلاعات خاص موردنظر.
* [[نمودار گمراه‌کننده]]: استفاده از نمودارهای مغرضانه برای بیان اطلاعات آماری.
* [[تصویر گمراه‌کننده]]: استفادهٔ نادرست از اندازهٔ تصویری که به‌عنوان نشانهٔ داده‌های آماری به‌کار می‌رود.م
 
== مغالطات نقل ==
کاربر ناشناس