باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
بدون خلاصه ویرایش
۳. شرح علی بن رضوان (متوفی ۴۶۰ ق){{سخ}}
۴. شرح فخرالدین رازی (متوفی ۶۰۶ ق){{سخ}}
۵. شرح ابراهیم[[قطب بن علی بن محمد سلمی القطب المصریمصری]] در قرن هفتم هجری{{سخ}}
۶. شرح نجم‌الدینْ احمد نخجوانی{{سخ}}
۷. شرح محمد بن محمود آملی (متوفی ۷۵۳ ق){{سخ}}