تفاوت میان نسخه‌های «علویان (سوریه)»

جز
 
== علویان از دید فقیهان شیعه و سنی ==
از دید برخی فقهای شیعه و سنی دیدگاه و عقاید علویان متناقض با دین اسلام شناخته می‌شود. اما بسیاری از فقهای دین اسلام، آنها را جزو مسلمانان نمی‌دانندمی‌دانند ولی تعدادی از فقهای اسلامیو با تساهل و مدارا با ایشان برخورد می‌کنند ومنابع برایغربی آنهاسعی حکمدارند ارتداداینگونه یاالقا کفرکنند صادرکه نمی‌کننداکثر ولیفقهای اسلام هیچ‌گاه آنها را مرتد دانسته و اعتقادات آنها اصلا را مورد تأیید قرار نمی‌دهند. در طول تاریخ پیروان این فرقه‌ها توسط حاکمان شیعه یا سنی سرکوب شده‌اند.<ref name='BBC' />
 
== منابع ==
۸۵

ویرایش