تفاوت میان نسخه‌های «علویان (سوریه)»

جز
(به نسخهٔ 18455683 ویرایش Wikifarsi واگردانده شد. (توینکل))
 
== علویان از دید فقیهان شیعه و سنی ==
از دید برخی فقهای شیعه و سنی دیدگاه و عقاید علویان متناقض با دین اسلام شناخته می‌شود. بسیاری از فقهای دین اسلام،تشیع آنها را جزو مسلمانان نمی‌داننددوازده ولیامامی تعدادیمی‌دانند از فقهای اسلامی با تساهلمنابع و مدارامستشراقان باغربی ایشاناین برخوردنگاه می‌کنندتشیع ورا براینگاهی آنهااز حکمنوع ارتدادبا یاتساهل کفرو صادرمدارا نمی‌کنندبا ولی هیچ‌گاه اعتقادات آنها را مورد تأییدایشان قرارمی نمی‌دهنددانند. در طول تاریخ پیروان این فرقه‌ها توسط حاکمان شیعه یا سنی سرکوب شده‌اند.<ref name='BBC' />
 
== منابع ==
۸۵

ویرایش