باز کردن منو اصلی

تغییرات

میریوسف جابری نماینده مردم بناب در مجلس بوده است من نام بناب را اضافه کردم
=== ج، چ، ح، خ ===
* [[میریوسف جابری|میریوسف جابری (بناب)]]
* [[حسین جعفری]]
* [[محمدمهدی جعفری]]
کاربر گمنام