کشتی در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶ – ۷۴ کیلوگرم آزاد مردان: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
== نتیجه ==
=== نهایی ===
{{2TeamBracket-Compact-NoSeeds|RD1=فینال|team-width=195|score-width=30|RD1-team1={{flagIOCathlete|[[انور گدویف]]|RUS|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score1=6۶|RD1-team2='''{{flagIOCathlete|[[حسن یزدانی]]|IRI|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score2='''۶}}
 
=== نیمه بالا ===
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes|RD1=مرحله یک سی و دوم|RD2=مرحله یک شانزدهم|RD3=مرحله یک چهارم نهایی|RD4=نیمه نهایی|team-width=195|score-width=30|RD2-team01='''{{flagIOCathlete|[[جردن باروز]]|USA|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score01='''8۸|RD2-team02={{flagIOCathlete|[[آگوستو میدانا]]|GBS|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score02=3۳|RD2-team03='''{{flagIOCathlete|[[انور گدویف]]|RUS|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score03='''10۱۰|RD2-team04={{flagIOCathlete|[[بکزود عبدالرخمانوف]]|UZB|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score04=5۵|RD2-team05='''{{flagIOCathlete|[[یاکوب ماکارشویلی]]|GEO|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score05='''13۱۳|RD2-team06={{flagIOCathlete|[[گئورگی ایوانوف]]|BUL|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score06=8۸|RD2-team07={{flagIOCathlete|[[مندز]] |COL|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score07=0۰|RD2-team08='''{{flagIOCathlete|[[جبرییل حسن‌اف]]|AZE|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score08='''10۱۰|RD3-team01={{flagIOCathlete|[[جردن باروز]]|USA|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD3-score01=2۲|RD3-team02='''{{flagIOCathlete|[[انور گدویف]]|RUS|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD3-score02='''3۳|RD3-team03={{flagIOCathlete|[[یاکوب ماکارشویلی]]|GEO|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD3-score03=0۰|RD3-team04='''{{flagIOCathlete|[[جبرییل حسن‌اف]]|AZE|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD3-score04='''11۱۱|RD4-team01='''{{flagIOCathlete|[[انور گدویف]]|RUS|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD4-score01='''5۵|RD4-team02={{flagIOCathlete|[[جبرییل حسن‌اف]]|AZE|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD4-score02=۴}}
 
=== نیمه پایین ===
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes|RD1=مرحله یک سی و دوم|RD2=مرحله یک شانزدهم|RD3=مرحله یک چهارم نهایی|RD4=نیمه نهایی|team-width=195|score-width=30|RD1-team09='''{{flagIOCathlete|[[زلیمخان حاجیف]]|FRA|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score09='''ب|RD1-team10={{flagIOCathlete|[[نارسینگ پانچام یاداو]]|IND|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score10=|RD1-team11='''{{flagIOCathlete|[[سوساکه تاکاتانی]]|JPN|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score11='''6۶|RD1-team12={{flagIOCathlete|[[تالگوت ایلیاسوف]]|AUS|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score12=0۰|RD1-team13='''{{flagIOCathlete|[[لیوان لوپز]]|CUB|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score13='''8۸|RD1-team14={{flagIOCathlete|[[تایموراز ناسدیکائو]]|ESP|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score14=6۶|RD1-team15='''{{flagIOCathlete|[[گلیم خام یوسربایف]]|KAZ|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score15='''13۱۳|RD1-team16={{flagIOCathlete|[[اوقنی ندآلکو]]|MDA|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score16=2۲|RD2-team01={{flagIOCathlete|[[اونوربات پروجاو]]|MGL|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score01=2۲|RD2-team02='''{{flagIOCathlete|[[سونر دمیرتاش]]|TUR|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score02='''4۴|RD2-team03='''{{flagIOCathlete|[[حسن یزدانی]]|IRI|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score03='''10۱۰|RD2-team04={{flagIOCathlete|[[اسناگ کاستلی]]|HAI|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score04=0۰|RD2-team05={{flagIOCathlete|[[زلیمخان حاجیف]]|FRA|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score05=4۴|RD2-team06='''{{flagIOCathlete|[[سوساکه تاکاتانی]]|JPN|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score06='''5۵|RD2-team07={{flagIOCathlete|[[لیوان لوپز]]|CUB|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score07=7۷|RD2-team08='''{{flagIOCathlete|[[گلیم خام یوسربایف]]|KAZ|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score08='''8۸|RD3-team01={{flagIOCathlete|[[سونر دمیرتاش]]|TUR|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD3-score01=0۰|RD3-team02='''{{flagIOCathlete|[[حسن یزدانی]]|IRI|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD3-score02='''7۷|RD3-team03={{flagIOCathlete|[[سوساکه تاکاتانی]]|JPN|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD3-score03=3۳|RD3-team04='''{{flagIOCathlete|[[گلیم خام یوسربایف]]|KAZ|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD3-score04='''4۴|RD4-team01='''{{flagIOCathlete|[[حسن یزدانی]]|IRI|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD4-score01='''10۱۰|RD4-team02={{flagIOCathlete|[[گلیم خام یوسربایف]]|KAZ|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD4-score02=۰}}
 
=== شانس مجدد ===
{{Repechage2|RD1=فرصت ۱|RD2=مدال برنز|team-width=195|score-width=30|RD1-team01='''{{flagIOCathlete|[[بکزود عبدالرخمانوف]]|UZB|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score01='''11۱۱|RD1-team02={{flagIOCathlete|[[جردن باروز]]|USA|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score02=1۱|RD2-team01={{flagIOCathlete|[[بکزود عبدالرخمانوف]]|UZB|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score01=7۷|RD2-team02='''{{flagIOCathlete|[[جبرییل حسن‌اف]]|AZE|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score02='''9۹|RD1-team03={{flagIOCathlete|[[اسناگ کاستلی]]|HAI|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score03=0۰|RD1-team04='''{{flagIOCathlete|[[سونر دمیرتاش]]|TUR|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score04='''12۱۲|RD2-team03='''{{flagIOCathlete|[[سونر دمیرتاش]]|TUR|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score03='''6۶|RD2-team04={{flagIOCathlete|[[گلیم خام یوسربایف]]|KAZ|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score04=۰}}