باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|استاد راهنما =
|دانشجویان دکتری وی =
|دلیل شهرت اختراع برق= [[قانون میدان فارادی]]{{سخ}}[[الکتروشیمی]]{{سخ}}[[اثر فارادی]]{{سخ}}[[جعبه فارادی]]{{سخ}}[[قوانین الکترولیز فارای]]{{سخ}}[[فنجان فارادی]]
|تأثیرات = [[همفری دیوی]]{{سخ}}ویلیام توماس برند
|جوایز = [[مدال کاپلی]](۱۸۳۲و۱۸۳۸){{سخ}}[[مدال پادشاهی]](۱۸۳۵و۱۸۴۶){{سخ}}[[نشان رامفورد]](۱۸۴۶){{سخ}}مدال آلبرت(۱۸۶۶)
کاربر گمنام