باز کردن منو اصلی

تغییرات

با فرض حسن نیت ویرایش 89.219.109.86 (بحث) خنثی‌سازی شد. (تل)
|استاد راهنما =
|دانشجویان دکتری وی =
|دلیل شهرت = [[مخترعقانون برقمیدان فارادی]]{{سخ}}[[الکتروشیمی]]{{سخ}}[[اثر فارادی]]{{سخ}}[[جعبه فارادی]]{{سخ}}[[قوانین الکترولیز فارای]]{{سخ}}[[فنجان فارادی]]{{سخ}}[[قانون میدان فارادی]]|تأثیرات = [[همفری دیوی]]{{سخ}}ویلیام توماس برند
|تأثیرات = [[همفری دیوی]]{{سخ}}ویلیام توماس برند
|جوایز = [[مدال کاپلی]](۱۸۳۲و۱۸۳۸){{سخ}}[[مدال پادشاهی]](۱۸۳۵و۱۸۴۶){{سخ}}[[نشان رامفورد]](۱۸۴۶){{سخ}}مدال آلبرت(۱۸۶۶)
|دین =