تفاوت میان نسخه‌های «فعل ربطی»

بدون خلاصه ویرایش
فعل ربطی، علاوه بر زمان حال می‌توان به صورت زمان گذشته یا آینده نیز بیان شود؛ مانند «هوا طوفانی بود.»، یا «هوا طوفانی خواهد شد».
 
فعل ربطی می‌تواند ایجابی و مثبت باشد، مانند مثال «هوا طوفانی است» و نمی‌تواند سلبی و منفی باشد، مانند: «هوا طوفانی نیست.».
«است» و «نیست» رابط غیرزمانی نامیده می‌شود، زیرا محمول را به طور مطلق برای موضوع اثبات، یا از آن سلب می‌کند و نسبت حُکمیه را به زمان خاصّی مقیّد نمی‌سازد. در حالی که وقتی فعل در زمان گذشته و یا آینده بیاید، زمان در نظر گرفته می‌شود.
 
در کل فعلی مانند فعلی مثل :<<هوا سرد نیست>> فعلی اسنادی به شمار نمی آید.
فعل ربطی می‌تواند ایجابی و مثبت باشد، مانند مثال «هوا طوفانی است» و می‌تواند سلبی و منفی باشد، مانند: «هوا طوفانی نیست.». ایجابی بودن یا سلبی بودن یک قضیه را «[[کیف]]» یا «''کیفیت''» آن قضیه می‌نامند. قضیه‌ای که فعل ربطی آن ایجابی باشد، «[[موجبه]]» و قضیه‌ای که فعل ربطی آن سلبی باشد، «''قضیه سالبه''» نامیده می‌شود.
 
== منابع ==
کاربر گمنام