باز کردن منو اصلی

تغییرات

۷۰ بایت اضافه‌شده ،  ۲ سال پیش
جز
←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: ازحضرت⟸از حضرت، ازخاک⟸از خاک، ، ازدین⟸از دین، ، اززردشت⟸از زردشت، ، ازفانی⟸از فانی، ، ازمعجزات⟸...
 
=== ادیان در قرآن ===
ادیان الهی همان شرایعی است که توسط پیامبران [[اولوالعزم]] برای بشریت آورده شده است وهرگونهو هرگونه شریعت دیگرجزادیاندیگر جزادیان یادشده یاالهی نبوده ویابیکی از ادیان یادشده بازمی‌گردد
 
ادیان الهی بشرح زیراست
 
۱-[[صابئین]]:گروه کوچکی که ازپیرواناز پیروان حضرت [[نوح]] بوده که دربخشیدر بخشی از جنوب کشوردرحوالیکشور اهواززندگیدر میکنندوتوجهحوالی اهواز زندگی می‌کنند و توجه وعلاقه بسیاری بستارگان دارندانان خودراازپیروانخود را پیروان [[ادریس]] نبی ونوحو نوح پیامبر می‌دانند و پیامبرمیدانندومنسوبمنسوب به صاب بن نوح اند.<ref name=ToolAutoGenRef2>17حج</ref>و<ref>تفسیر نمونه، چاپ اول، جلد ۲۴</ref>
 
۲-[[مجوس]]([[زردشتی]]):ازحضرتاز حضرت [[ابراهیم]] و[[دین حنیف]] اودرتاریخاو در تاریخ سابقه‌ای جززردشتیانجز زرتشتیان باقی نمانده است مورخان می‌گویند[[زرتشت]] ازپیامبراناز پیامبران مروج دین حنیف بوده است وعلت مهم احترام زردشتیانزرتشتیان به آتش بخاطرسردشدنبخاطر سرد شدن آن برابراهیمبر ابراهیم بوده است [[زردشت]] راپیامبرایرانیانرا پیامبر ایرانیان می‌دانند. درخصوص زردشت روایاتی دراسلامدر اسلام وجوددارد.<ref name=ToolAutoGenRef2/>و<ref>مجلسی، ۴۲/۱۳</ref>
 
یک-ان المجوس کان لهم نبی فقتلوه وکتابو کتاب احرقوه.<ref>(وسائل الشیعه جلد11)</ref>
 
دو-قدانزل الله الیهم کتاباوبعث الیهم نبیا<ref>(حضرت امیر)</ref>
 
سه-سنوابهم سنه اهل الکتاب<ref>(از امام سجاد)</ref> قبل اززردشتاز زردشت پیامبران دیگری بوده‌اند. برخی از ادیان شبه قاره هندودورترنشات گرفته ازدیناز دین زردشتند
 
۳-[[یهودیت]]([[کلیمی]]): دین یهودی شریعت حضزتحضرت [[موسی]] است که امروزه حدودبیستحدود بیست میلیون نفرپیروداردوعمومادرامریکانفر پیرو دارد و عموما در امریکا اروپا و اسرائیل سکونت دارند.<ref>62بقره</ref>و<ref>یهودیت، مسیحیت و اسلام</ref>
 
۴-[[مسیحیت]]([[نصرانی]]):مسیحیت شریعت حضرت [[عیسی]] است که بیش از یک میلیاردنفرپیرودرمیلیارد نفر پیرو در جهان دارد.<ref>69مائده</ref>و<ref>کتاب عهد جدید</ref>
 
۵-[[اسلام]]:اسلام شریعت پیامبراسلام است ودینو دین مسلمانان که تاپایان جهان ادامه دارد. هم اکنون بیش ازیک میلیاردمسلمانمیلیارد مسلمان دربیش از۵۰کشور اسلامی وسایرکشورهازندگیو سایر کشورها زندگی می‌کنند<ref>18و80ال عمران</ref>
 
=== پیامبر در قرآن ===
'''اقسام پیامبران'''
 
طبق روایات تعداد ۱۲۴۰۰۰پیامبر وجودداشتهوجود داشته اندکه براساس محدوده فعالیت خود ودینیو دینی که آورده‌اند بر۴گونه‌اند
 
۱-[[نبی]]:که برهمه پیامبران اطلاق می‌گردد
۳-[[اولوالعزم]]:ازمیان رسولان تعداد۵نفر بوده که صاحب [[شریعت]] و[[دین]] بوده‌اند[[نوح]]-[[ابراهیم]]-[[موسی]]-[[عیسی]] و[[محمد]]
 
۴-[[خاتم الانبیا]]:ازمیان این ۵نفر محمد آخرین پیامبر ودینو دین او خاتم ادیان دیگر است<ref>لغتنامه دهخدا</ref>و<ref>مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار</ref>و<ref>رسول و نبی کیست؟ «جعفر سبحانی</ref>و<ref>ترجمهٔ تفسیر المیزان، جلد ۱۸، ص۳۹</ref>
 
=== معجزات پیامبران ===
 
== معجزات انبیا ==
درقرآن وکتابو کتاب عهدین ببرخیبرخی از ازمعجزاتمعجزات پیامبران اشاره شده است.
 
۱-[[نوح]]:[[طوفان بزرگ]]<ref>64اعراف</ref>و<ref name=ToolAutoGenRef1>عهد عتیق</ref>
۱۰-[[موسی]]:[[عصا]]-[[یدبیضا]]-طوفان-[[جراد]]-[[قمل]]-[[ضفادع]]-خون-شکافتن دریا-[[طور]]دربالا<ref>133و107و108اعراف</ref> و<ref>93بقره</ref>
 
۱۱-[[داود]]:تسخیرباد-تسلط برزبانبر زبان پرندگان-نرم بودن آهن دردست او-صنعت لباس جنگ<ref>11سباو110مائده</ref>و<ref name=ToolAutoGenRef1/>
 
۱۲-[[سلیمان]]:تسخیرباد-تسلط بردیوانبر دیوان-چشمه مس-مرگ اوومورچهاو و مورچه<ref>12سبا</ref>و<ref name=ToolAutoGenRef1/>
 
۱۳-[[عیسی]]:تکلم درمهد-ساختن مرغ ازخاکاز خاک-شفای کورمادرزادوپیسکور مادرزاد و پیس-زنده کردن مردگان<ref>46و249ال عمران</ref>- نگه داشتن طوفان و راه رفتن روی آب<ref>عهد جدید</ref>
 
۱۴-[[محمد]]:[[شق القمر]] – [[معراج]] – [[مباهله]] – [[قرآن]] - جنگ احزاب - حجاب میان او و دشمنان - دفع توطئه یهودیان [[بنی نظیر]] - [[اصحاب فیل]] – [[مسجد ضرار]] – [[کوثر]] – نابود شدن استهزاکنندگان<ref>قمرو1و45و88اسراو1کوثرو15حجرو107توبه و1فیل و11مائده و11احزاب و61ا ل عمران</ref> و<ref>تفسیر موضوعی مکارم شیرازی</ref>و<ref>فرهنگ موضوعی ازفانیاز وخرمشاهیفانی و خرمشاهی</ref>
 
== کتب پیامبران ==
{{اصلی|کتاب آسمانی}}
برخی ازپیامبراناز پیامبران بویژه پیامبران [[اولوالعزم]] دارای کتاب بوده اندکه درقرآن بدانهااشارهبه آنها اشاره شده است
* کتاب [[نوح]] (صحف اولی)<ref>درصقحه55ج دوم کافی</ref>
* صحیفه [[ابراهیم]] (موجودنیستموجود نیست)<ref>صحف ابراهیم وموسیو موسی قرآن کریم</ref>
* صحیفه [[ایوب]]-<ref>عهد عتیق</ref>
 
* [[یشت|یشتها]]
* [[خرده اوستا]] اوستا،<ref>جلیل دوستخواه</ref>
* [[تورات]] کتاب [[موسی]] بمعنای شریعت ومشتملو مشتمل بر[[اسفار خمسه]] [[سفر پیدایش]] -[[سفر خروج]]-[[سفر لاویان]]-[[سفر اعداد]]-[[سفر تثنیه]]<ref>عهد قدیم</ref>
* [[زبور]] کتاب [[داود]] بمعنای سرودمشتملسرود مشتمل بر۱۵۰سروداست<ref>قرآن کریم</ref>
* صحف انبیای [[بنی اسرائیل]] مانند صحیفه [[دانیال]]-[[کتاب یوشع]] بن نون-[[کتاب یوئیل]]-[[کتاب عاموس]]-[[کتاب عوبدیا]]-[[کتاب یونس]]-[[کتاب میکاه]]-[[کتاب ناحوم]]-[[کتاب حبقوق]]-کتاب [[صفنیا]]-[[کتاب حجی]]-[[کتاب زکریا]]-[[کتاب ملاکی]]-[[کتاب‌های سموئیل]]-[[کتاب نحمیا]]-[[کتاب ارمیا]]-[[سلیمان]]
* [[انجیل]] کتاب [[عیسی]] بمعنای بشارت ومشتملو مشتمل براناجیل [[متی]] [[مرقس]] [[یوحنا]]و[[لوقا]] می‌باشد<ref>عهدجدیدعهد جدید</ref>
* [[قرآن]] کتاب [[محمد]]ص بمعنای خواندن مرکب از۱۱۴سوره
ان الله اشتری... وعداعلیه حقافی التوراه والانجیل والقرآن<ref>111توبه</ref>
یهودیان «عیسی» را نه نبی می‌دانند و نه پیامبر و نه [[مسیح]]. در اعتقاد آنها مسیح موعود([[ماشیح]] که در [[کتاب مقدس]]- بخش [[عهد عتیق]] وعده داده شده) هنوز نیامده‌است.
 
بخشی ازمعجزاتاز معجزات عیسی:[[ازدواج در قانا]]-[[زنده‌کردن لازاروس]]- [[عروج عیسی]]-[[لعنت درخت انجیر]]-[[نابینای بیت‌صیدا]]
 
== دیدگاه بهائیت ==