تفاوت میان نسخه‌های «داروهای ضدافسردگی»

|-
| [[کلومیپرامین]] || TCA || Clomipramine || Anafranil || [[اختلال وسواس فکری-عملی]]
|-
| [[فنلزین]]|| MAOI|| Phenelzine|| Nardil || [[اختلال پانیک]]، [[جمع‌هراسی]]
|-
| [[ترانیل سیپرومین]] || MAOI|| Tranylcypromine|| Parnate || [[اختلال پانیک]]، [[هراس اجتماعی]]
کاربر ناشناس