باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۲ سال پیش
۴- «گان» مانند: گروگان، پدرگان
 
== صفت مرکب(صفت ترکیبی) ==
((این مطلب برای پایه ی دهم مفید است))
 
صفاتی را که از ترکیب دو کلمه حاصل شود، مرکب یا صفت ترکیبی می‌گویند و اقسام آن به شرح زیر است:
۱- ترکیب تشبیهی که از به هم پیوستن مشبه به مشبه یا مشبه به وجه شبه حاصل می شود، مثل: سروقد، اندوهگین، [[گل‌رنگ]]، مشک‌بوی، حق شناس
۴

ویرایش