تفاوت میان نسخه‌های «ملک منصور میرزا»

بدون خلاصه ویرایش
 
== منابع ==
* کتاب نقد و بررسی بخشی از رویدادهای تاریخی ایران ۱ نوشته [[منوچهر ملک قاسمی]]
* ذکاء، یحیی، تاریخ عکاسی و عکاسان پیشگام ایران، تهران: شرکت انتشارات علمی فرهنگی، چاپ اول ۱۳۷۶خ.
* تبریز شهر اولین‌ها - نوشته [[صمد سرداری نیا]]
* [[روزنامه اعتماد]] شماره ۲۶۶۳
* شرح حال رجال ایرانء جلد ششمء مهدی بامداد زوارءصصء۱۵۳،۱۵۴
* تاریخ رضائیه – احمد کاویانپورء انتشارات آسیا۱۳۴۵ء صص ۸۹،۹۰،۹۱،۹۲،۹۳
* تاریخ افشار – میرزا رشید ادیب الشعرا
* روضه الصفاي ناصري ذيل وقايع سال ۱۲۲۵
* چهل سال تاریخ ایران در دوره پادشاهی ناصرالدین شاه​ به كوشش ایرج افشار.[تهران]: اساطیر، ۱۳۶۳
* تاریخ عمومی آذربایجان – احمد كاویانپور – آسیا ۱۳۴۶
* دهقان، سرزمین زردشت، ۳۹۶
* کتاب نقد و بررسی بخشی از رویدادهای تاریخی ایران ۱ نوشته [[منوچهر ملک قاسمی]]
* تبریز شهر اولین‌ها - نوشته [[صمد سرداری نیا]]
* [[روزنامه اعتماد]] شماره ۲۶۶۳
* شرح حال رجال ایرانء جلد ششمء مهدی بامداد زوارءصصء۱۵۳،۱۵۴
* تاریخ رضائیه – احمد کاویانپورء انتشارات آسیا۱۳۴۵ء صص ۸۹،۹۰،۹۱،۹۲،۹۳
* تاریخ افشار – میرزا رشید ادیب الشعرا
 
 
[[رده:قاجاریان]]
۷۵

ویرایش